Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Veiklos sritys

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba - Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 2001 m. rugsėjo 1 d. Įsteigimo pagrindas - Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. 183 „Dėl Šilalės rajono švietimo centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“.
Tarnybos veiklos sritis – švietimo pagalba, kodas 85.
Tarnybos veiklos rūšys:
- kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
- švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.    
Tarnybos veiklos uždaviniai:
- įvertinti asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais;
- teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir  specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms, pedagoginiams darbuotojams;
- padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą;
- kompleksiškai vertinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių poreikius ir vykdyti profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai priemones;
- teikti pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms kvalifikacijos tobulinimo, metodinę ir kitą pagalbą, skatinančią mokyklų veiklos tobulinimą ir mokytojo profesinį tobulėjimą;
- organizuoti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius;
- tenkinti Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės narių švietėjiškus ir edukacinius poreikius.

Paslaugų vartotojai

1. Ugdymo įstaigų bendruomenės:
     5 gimnazijos,
     1 progimnazija,
     2 vidurinės mokyklos,
     5 pagrindinės mokyklos,
     1 pradinė mokykla,
     1 profesinio rengimo centro Pajūrio skyrius,
     1 sporto mokykla,
     1 meno mokykla,
     1 vaikų lopšelis – darželis,
     1 vaikų globos namai.
2. Kaimų, miestelių bendruomenės;
3. Rajono kultūros darbuotojai;
4. Rajono savivaldybės ir seniūnijų specialistai;
5. Aplinkinių rajonų pedagogai, kitų sričių specialistai;
6. Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai.
Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-12 08:02