,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas“

Balandžio 26 d. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas“. Renginio metu supažindinta kaip organizuoti socialinį emocinį ugdymą, įtraukiant vaikus ir suaugusiuosius. Suteikta žinių, įgūdžių ir kompetencijų, būtinų psichikos sveikatos stiprinimui ir išsaugojimui, saugios mokymosi aplinkos kūrimui.

,,Lyderių laikas 3“ komandos dalyvių stažuotė Šiaulių mieste ir rajone

Kovo 6-7 dienomis Šilalės rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3” kūrybinės komandos nariai dalyvavo dviejų dienų stažuotėje Šiaulių mieste ir rajone. Komandos dalyviai stažavosi Šiaulių miesto ir rajono ugdymo įstaigose. Šiaulių rajono ir miesto mokyklų pedagogai dalinosi gerąją patirtimi, kaip bendradarbiauti su socialiniais partneriais kuriant ugdymosi aplinkas. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai susipažino su mokinių ugdymu netradicinėse aplinkose, projektine veikla. Mokytojų komanda pasidalijo patirtimi ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius. Pagalbos mokiniui specialistai papasakojo, kaip ugdo mokėjimo mokytis kompetenciją, socialinius ir emocinius įgūdžius, skatinat mokinių motyvaciją mokytis, aptarė mokinių individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo būdus.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Individualizuotas, diferencijuotas ir personalizuotas mokymas“

Vasario 18 d. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Individualizuotas, diferencijuotas ir personalizuotas mokymas“. Renginio metu supažindinta su diferencijavimo, individualizavimo temomis, pateikta personalizavimo samprata, esmė ugdymo procese. Suteikta teorinių žinių kaip taikyti personalizuoto mokymo (ugdymo sąveikos, orientuojantis į vaikų ARS, pagrindu) strategiją, kaip tikėtiną sėkmingo mokymosi sąlygą.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Kaip suplanuoti pamoką, kad vyktų mokymasis?“

Lapkričio 26 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Kaip suplanuoti pamoką, kad vyktų mokymasis?“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Renginio metu aptarta tolesnė pokyčio projekto vykdymo eiga, akcentuota pasirinktos temos svarba ugdymo įstaigų veiklos rezultatams.

,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos bendradarbiavimo renginys Plungėje

Projekto Lyderių laikas 3 (LL3) Šilalės savivaldybės kūrybinė komanda spalio 29 d. dalyvavo savivaldybių bendradarbiavimo renginyje, kuris vyko Plungės savivaldybės Viešojoje bibliotekoje. Be šilališkių renginyje dalyvavo kūrybinės komandos iš Palangos, Plungės ir Rietavo savivaldybių. Komandų vadovai turėjo pristatyti savo nuveiktus darbus, aptarti temas, kurios nurodys tolesnę veiklos kryptį. Renginio dalyviai išklausė LL 2 magistrės Eglės Bučienės pranešimą „Mokytojų susvetimėjimas ir pasitenkinimas karjera“. Savo įžvalgomis apie projekto eigą pasidalijo Regina Pocienė, ŠMM analizės skyriaus specialistė, projekto LL3 direktorė Rasa Šnipienė.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Kokia pamoka yra gera?“

Rugpjūčio 27 d. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Kokia pamoka yra gera?“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono  savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė, projekte dalyvaujančių Šilalės r., Plungės r., Rietavo r., Palangos savivaldybių kuratorė Anelė Raugienė. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę išgirsti pranešimus: ,,Projekto „Lyderių laikas 3“ pristatymas, jo nauda ir galimybės Šilalės rajono savivaldybėje“ (Tatjana Balvočienė, projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantė), ,,Ką apie pamokas Šilalės rajono mokyklose sako NMVA duomenys?“ (Akvilina Žąsytienė, Šilalės r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Šilalės savivaldybės LL3 kūrybinės komandos narė), ,,Gera pamoka…“ (Raimonda Kauneckienė, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė, projekto „Lyderių laikas 3“ Šilalės savivaldybės kūrybinės komandos narė). Darbo grupėse metu analizuotas mokinių, mokytojų ir tėvų požiūris į pamoką, svarstyta, ką daryti, kad pamoka būtų gera. Grupės pristatė savo darbo rezultatus bei siūlymus projektui, kuris bus įgyvendintas Šilalės rajono švietimo įstaigose vykdant ,,Lyderių laikas 3“ pokyčio projektą.

,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija

2018 m. gegužės 10 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Analizuota tema ,,Koks turi būti mokinys, baigęs Šilalės mokyklą?“ siekiant išgryninti veiklos sritį. Aptartos vertybės būtinos visapusiškos asmenybės ugdymui. Komandos dalyviams skirtos namų darbų užduotys, padedančios įvardinti pokyčio temą.

Kitas ,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos susitikimas vyks birželio 7 dieną.

,,Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys

2018 m. kovo 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje prasidėjo projekto „Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys. Šis renginys skirtas išsiaiškinti projekto teikiamą naudą ir galimybes, burtis į LL3 bendruomenę ir pradėti diskusijas dėl siekiamo pokyčio savivaldybės švietimo sistemoje.

Renginyje verslo sėkmės istoriją pristatė Tadas Bergelis, UAB ,,Pasaulio bamba“ direktorius. Verslininkas teigė, kad mažame miestelyje galima sukurti savo verslą, tik reikia tikėti savo idėja.

Rasa Šnipienė, Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto LL3 vadovė, Milda Damkuvienė, tyrėja iš Šiaulių universiteto, ir Anelė Raugienė, projekte dalyvaujančių savivaldybių kuratorė, išaiškino projekto idėją, aptarė projekto „Lyderių laikas 3“ naudą kiekvienam asmeniškai, mokiniams ir savivaldybei.

,,Lyderių laikas 3“ Šilalės rajono projekto kūrybinę komandą sudaro: vadovė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, nariai – Akvilina Žąsytienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Arūnas Aleksandravičius, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius, Virginijus Andrejauskas, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius, Raimonda Kauneckienė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė, Loreta Pociuvienė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorė, Daiva Rudminienė, Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė, Juozas Žymančius, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius, Valdas Urniežius Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktorius, Sonata Petrauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Regina Rimkutė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Danė Šiaudvytienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Projekto ,,Lyderių laikas 3“ pažintinis vizitas

„Lyderių laikas 3“ – nacionalinis švietimo projektas, kurį vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Įgyvendinti du projekto etapai: pirmajame etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, kurie antrajame etape (2011–2015 m.) buvo išbandyti 15-oje savivaldybių. Dalis veiklų buvo skirtos švietimo darbuotojams.

Vadovaujantis projekto strateginiais dokumentais, dalyvauti trečiajame etape 2017–2020 m. įtraukiamos kitos 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Projektui įgyvendinti savivaldybės yra suskirstytos į tris regionus: pietų, vakarų ir šiaurės-rytų. Pokyčio projektų kūrimo trukmė – 22 mėn., todėl regionų savivaldybės į projektų kūrimą įsitrauks trimis srautais (pirmasis – 2017–2018 m., antrasis – 2018–2019 m., trečiasis – 2019–2020 m.).

II srautui (2018–2019 m.) priklauso Vakarų Lietuvos savivaldybės, tarp kurių ir Šilalės rajono savivaldybė.

Sausio 31 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmasis susitikimas projekto ,,Lyderių laikas 3“ antrojo etapo veikloms aptarti. Projekte dalyvaujančių savivaldybių kuratorė Anelė Raugienė susitiko su Šilalės r. savivaldybės atstovais: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaite, specialiste Akvilina Žąsytiene, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Šilalės suaugusiųjų mokyklos, Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Laukuvos Norberto Vėliaus, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijų direktoriais bei Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos ir Šilalės lopšelio – darželio ,,Žiogelis“direktoriaus pavaduotojais ugdymui.