Metodinė veikla

Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinio būrelio dokumentų formos

Metodinio būrelio metinės veiklos planas

Metodinio būrelio metinės veiklos ataskaita

Metodinio būrelio pasitarimo protokolas

Šilalės rajono mokyklų metodinės tarybos nuostatai

Metodinių darbų parodų nuostatai

Bendrieji reikalavimai mokytojų metodiniams darbams

Rekomendacijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti