Su šventėmis

,,Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“

Gruodžio 18 d. vyko nuotolinis seminaras „Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas”, kuriame dalyvavo Šilalės lopšelio – darželio ,,Žiogelis“ pedagogai, specialistai. Seminaro metu pateikti motyvacijos ir palaikymo sistemos kolektyve pavyzdžiai, psichologinio atsparumo ir stiprinimo būdai. Aptartos komandos narių sutelktumą stiprinančios užduotys.

Psichologų metodinis pasitarimas

Gruodžio 17 dieną vyko nuotolinis psichologų metodinis pasitarimas, kurio metu aptarti konfidencialumo klausimai bei iššūkiai psichologo darbe, vykdant veiklą tiesioginiu bei nuotoliniu būdu. Pasidalinta patirtimi bei įžvalgomis, kaip galima efektyviau siūlyti psichologinę pagalbą mokyklose. 

,,Kaip palaikyti mokinių mokymosi motyvaciją?“

Gruodžio 17 d. vyko nuotolinio seminaro „Kaip palaikyti mokinių mokymosi motyvaciją?”, antroji dalis. Seminaro metu pateikta mokytojų savarankiškų darbų analizė. Aptarti konkretūs pavyzdžiai, kaip motyvuoti mokinį ir suteikti jam paramą mokymosi procese, kad užtikrinti sėkmingą ugdymo veiklą.

Seminaras ,,Mokytojo praktiko patirtis. Individualizuota mokinių pasiekimų vertinimo sistema“

Gruodžio 10, 17 dienomis vyko nuotolinis seminaras ,,Mokytojo praktiko patirtis. Individualizuota mokinių  pasiekimų vertinimo sistema“, kuriuose dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos pedagogai, specialistai. Seminaro metu supažindinta su mokinio individualia pažanga ir formuojamuoju vertinimu, strategijomis. Aptarti veiksniai, darantys stipriausią įtaką mokymosi rezultatams.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Gruodžio 9 d. vyko nuotolinis specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarti sunkumai, sėkmės, kvalifikacijos tobulinimo klausimai, sudėtingi atvejai logopedo, specialiojo pedagogo darbe bei pasidalinta gerąja patirtimi.

,,Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė 2020 m. gruodžio 7,8,9 dienomis dalyvavo tęstiniuose mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymuose. Mokymų metu dalyviai kūrė  klausimynus, vykdė apklausas naudojant el. paštą ir prieigos kodus, analizavo ataskaitų pavyzdžius. Aptartos konsultavimo, fasilitavimo, koučingo sampratos, įsigilinta į koučingo, konsultavimo, fasilitavimo procesus. Aptarti įsivertinimo rezultatų analizės ir interpretavimo metodai ir rezultatų panaudojimo būdai, analizuoti sisteminiai kokybės užtikrinimo modeliai ir jų taikymo projekcijos, orientuojantis į mokyklos pažangos siekius.

Diskusija „Mokytojų profesinis tobulinimas(is): institucijos ir (ar) jų grupės potencialas“

Gruodžio 7 d. vyko nuotolinė diskusija „Mokytojų profesinis tobulinimas(is): institucijos ir (ar) jų grupės potencialas“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Seimo narės prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės organizuojamoje diskusijoje pranešimus apie mokytojų profesinį tobulinimąsi ir esamą padėtį skaitė Prezidentūros, Lietuvos švietimo centrų asociacijos, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto atstovai. Diskusijoje dalyvavo ir kandidatė į Švietimo, mokslo ir sporto ministrės pareigas dr. Jurgita Šiugždinienė.

Diskusijos metu aiškintasi, kaip mokytojai intensyviai mokosi ir yra linkę įgyvendinti naujoves, kodėl tokie palyginti žemi Lietuvos mokinių pasiekimų EBPO PISA vertinimai. Diskutuota ar Lietuvoje iš tiesų padedama mokytojams tobulėti savo profesinėje srityje.

Viešoji konsultacija „Bendrojo ugdymo mokyklos įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“

Gruodžio 3 d. vyko viešoji konsultacija „Bendrojo ugdymo mokyklos įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Renginio metu buvo pristatytos įsivertinimo ir pažangos anketos už 2019–2020 m. m. (2020 m.), gerąją patirtimi dalijosi Ukmergės Dukstynos ir Širvintų pradinių mokyklų, Prienų „Žiburio“ ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazijų vadovai.

Sociologinio tyrimo ,,Saugus internetas: suvokiamos grėsmės ir reali elgsena“ nuotolinis pristatymas

Gruodžio 2 d. vyko sociologinio tyrimo ,,Saugus internetas: suvokiamos grėsmės ir reali elgsena“ nuotolinis pristatymas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Renginio metu buvo pateikti tyrimo rezultatai apie saugesnio interneto paslaugų poreikį, matomumą ir įtaką visuomenei bei respondentų susidūrimo su informacijos saugumo pažeidimo atvejais patirta žala.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru gruodžio 1 d. organizavo nuotolinių kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ baigiamąją dalį, kurioje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.