Seminaras ,,Kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų skaityti bei rašyti sąsajos ir įveikimo galimybės“

Spalio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras ,,Kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų skaityti bei rašyti sąsajos ir įveikimo galimybės“, kuriame dalyvavo pradinio ugdymo mokytojai, logopedai, spec. pedagogai. Seminaro metu suteikta žinių apie  priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidą, jos svarbą mokymuisi skaityti ir rašyti, fonologinio kalbos sutrikimo požymius, paplitimą. Aptarti fonologinį suvokimą lavinantys darbo būdai bei pateiktos mokymo(si) priemones praktiškai.

„Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų“

Spalio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų“, seminaro lektorius Tomas Vasiliauskas UAB „Pokyčių valdymas“ direktorius. Seminaro metu pristatyti Viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų pasikeitimai, praktiniai įstatymo taikymo klausimai, pasidalinta patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus.

,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos bendradarbiavimo renginys Rietave

Projekto Lyderių laikas 3 (LL3) Šilalės savivaldybės kūrybinė komanda spalio 28 d. dalyvavo savivaldybių bendradarbiavimo renginyje, kuris vyko Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre.

Be šilališkių renginyje dalyvavo kūrybinės komandos iš Palangos, Plungės ir Rietavo savivaldybių. Komandų vadovai turėjo pristatyti savo nuveiktus darbus, aptarti temas, kurios nurodys tolesnę veiklos kryptį.

Renginio dalyviai išklausė LL 3 magistrių pranešimus: Reginos Rimkutės „Veiksniai, skatinantys bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų žinių pasidalinimą“ ir Loretos Vainauskienės ,,Švietimo įstaigų vadovų pasirengimas įgyvendinti pokyčius“. Savo įžvalgomis apie projekto eigą pasidalijo dr. Jūratė Valuckienė.

Mokytojų profesinis tobulėjimas bendrųjų programų atnaujinimo kontekste

Spalio 24-25 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko 2 dienų Lietuvos švietimo centrų darbuotojų konferencija „Mokytojų profesinis tobulėjimas bendrųjų programų atnaujinimo kontekste“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Jos metu buvo nagrinėjama šiai dienai aktuali tema ,,Bendrųjų programų atnaujinimas: ko ir kaip sieksime kartu” . ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja, dr. Loreta Žadeikaitė kalbėjo apie Ugdymo turinio atnaujinimo gaires bei laukiamus naujus ES ir Erasmus projektus, skirtus švietimo įstaigų materialinės bazės stiprinimui bei ugdymo kokybės gerinimui. Pranešėjas Robertas Dargis, LPK prezidentas, skaitė pranešimą ,,Mokytojas 4.0 – kas tai?”, kuriame atsispindėjo kaip švietimas su verslu yra neatsiejamos sritys, kad reikia bendradarbiauti, tik tada paruošime Lietuvai reikalingus specialistus, kurie baigę mokslus ir įgiję specialybę pasiliks Lietuvoje, o darbdaviai galės jiems užtikrinti patrauklų darbą ir gerą darbo užmokestį.

Nacionalinės švietimo agentūros mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkas Gražvydas Kazakevičius supažindino su naujai įvedamu kokybės krepšeliu, siekiant sudaryti prielaidas ugdymo kokybės gerinimui, sumažinant ugdymo kokybės skirtumus tarp savivaldybių, suteikiant konsultacinę ir finansinę pagalbą silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms. Kartu siekiama palaikyti „geros mokyklos požymių raišką“ turinčių mokyklų lygį, sudarant sąlygas tokioms mokykloms dalintis patirtimi su silpnesnėmis.

Paroda ,,Kas stiklainyje gyvena?”

Spalio 24 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje įvyko meno mokyklos mažųjų dailininkų kūrybinių darbų paroda ,,Kas stiklainyje gyvena?”. Idėjos autorė Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja-ekspertė Laimutė Rupšytė.

Parodos atidaryme sveikinimo žodį tarė Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Zaikauskas, pasidžiaugė gražiu Meno mokyklos ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos bendradarbiavimu, suteikta galimybe naujose erdvėse platesnei visuomenei pristatyti mažųjų dailininkų darbus. Darbų autoriai buvo apdovanoti padėkomis.

Kviečiame visus apžiūrėti ir pasidžiaugti kūrybiškais vaikų darbeliais –,,Kas stiklainyje gyvena?” Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje.

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Spalio 23 d. vyko mokymų II dalis „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“, kuriuose dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė, Dalė Daiva Gasparavičiūtė, mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Spalio 23 d. vyko mokymų baigiamoji dalis ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“, kuriuose dalyvavo Kvėdarnos senelių globos namų specialistai. Mokymu metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Spalio 22 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptartos 2019-2020 m. m. veiklos, vyko tarybos pirmininko rinkimai. Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto tarybos pirmininke išrinkta Birutė Dačkauskienė, Trečiojo amžiaus universiteto Šilalės grupės seniūnė.