Kvalifikacijos tobulinimas

Atnaujinta 2023-01-23

Kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Tai visą gyvenimą trunkantis lavinimasis, tobulinimasis, reflektuojant savo ir kitų patirtis, mokantis iš artimos ir tolimos aplinkos, atsižvelgiant į savo šalies, ES ir pasaulinius procesus bei pokyčius, ateities tendencijas.

Prašome registruotis į kvalifikacijos tobulinimo renginius likus savaitei iki nurodytos renginio datos.

Registracija į renginius
W3Schools

Registraciją vykdo:

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktiniai duomenys

Direktoriaus pavaduotoja

 Danutė Jakštienė

pavaduotojas@silsviet.lt

8-449-70088

Metodininkė

Indrė Lukoševičienė

metodinis@silsviet.lt

8-619-31421

Metodininkė

Erika Gargasė

silalespt@silsviet.lt

8-646-54147

Raštinės administratorė

 Elena Bartkienė

elena.bartkiene@silsviet.lt

8-646-54094

Kvalifikacijos tobulinimo programos,
prilygintos akredituotoms

Eil. Nr.

Programos pavadinimas, kodas (AIKOS)Trukmė (val.)Programos akreditacijos terminas (iki kurios datos)

Patvirtinimas (data ir akredituotos institucijos vadovo įsakymo numeris)

1.Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika ir iššūkiai, 319325402022-10-15

2020-09-30

Nr. Į-77

2.Mokinių motyvacijos palaikymas vadovaujant klasei nuotoliniu būdu, 319897402022-11-23

2020-11-23

Nr. Į-83

3.,,Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“, 320107402022-12-04

2020-12-04

Nr. Į-94

4.Mokinių vertinimas, įsivertinimas ir ugdymo turinio diferencijavimas, 320146402022-12-07

2020-12-07

Nr. Į-95

5.Savęs pažinimo, motyvacijos ir bendruomeniškumo ugdymas, 330325402022-12-22

2020-12-22

Nr. Į-99

6.Kolegialus grįžtamasis ryšys kaip ugdymo kokybės stiprinimo galimybė, 330440402023-01-04

2020-12-31

Nr. Į-102

7.Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka ir fizinių ypatybių kaita, 213002354402023-02-09

2021-02-09

Nr. Į-24

8.Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje, 352128402023-04-30

2021-04-30

Nr. Į-64

9.Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos ir patirtys, 352498402023-05-19

2021-05-19

Nr. Į-66

10.Mokymo ir mokymosi teorija bei praktika kūno kultūros pamokose, 352647402023-05-26

2021-05-26

Nr. Į-68

11.Specialiųjų poreikių vaikų skirtybių ir galimybių pažinimas, jų fizinė, emocinė, socialinė ir intelektualinė raida, 352749402023-06-02

2021-06-02

Nr. Į-70

12.Kūrybinės ir meninės raiškos tobulinimas meninio ugdymo procese, 35287240 2023-06-16

2021-06-16

Nr. Į-72

13.Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo ypatumai netradicinėse erdvėse, 352967402023-06-27

2021-06-28

Nr. Į-73

14.Edukacinių aplinkų reikšmė etninės kultūros puoselėjimui, 353000402023-06-28

2021-06-29

Nr. Į-74

15.Emocinio intelekto lavinimo reikšmė ugdymo proceso tobulinimui, 353416402023-08-24

2021-08-24

Nr. Į-80

16.Naujų ir tradicinių antrinių žaliavų taikymas bei ekologijos nuostatų kūrimas ugdymo procese, 353977402023-09-21

2021-09-22

Nr. Į-86

17.Ugdymo proceso ir gamtinių, socialinių, kultūrinių aplinkų kūrimo dermė, 374140402023-09-29

2021-09-30

Nr. Į-90

18.Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos galimybės ir efektyvumo raiškos ypatumai, 374296402023-10-12

2021-10-13

Nr. Į-92

19.Kaip sukurti sėkmingą organizaciją?, 374440402023-10-25

2021-10-26

Nr. Į-97

20.Inovatyvių metodų taikymo galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese, 374441402023-10-25

2021-10-26

Nr. Į-96

21.Vaikų, turinčių raidos sutrikimų samprata, ugdymosi gairės, 374539402023-11-10

2021-11-11

Nr. Į-101

22.Bendradarbiaujanti visuomenė – geros mokyklos prielaida, 374643402023-11-23

2021-11-24

Nr. Į-108

23.Šiuolaikinės mokyklos ugdymo turinio formavimo ir socialinių, kultūrinių aplinkų kūrimo dermė, 374979402023-12-13

2021-12-14

Nr. Į-116

24.Pamoka nuo uždavinio iki rezultato pamatavimo, 374987402023-12-14

2021-12-14

Nr. Į-117

25.Kūrybiškumo ugdymas įvairių dalykų pamokose, 375672402024-01-27

2022-01-28

Nr. Į-21

26.Integralus mokomojo turinio panaudojimas ugdymo procese, 376039402024-02-16

2022-02-17

Nr. Į-37

27.Ugdymo proceso tendencijos ir mokymo metodų galimybės muzikos/meno mokyklos pamokoje, 376182402024-03-01

2022-03-02

Nr. Į-44

28.Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė, 376210402024-03-06

2022-03-07

Nr. Į-46

29.Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio principai mokytojų praktikoje, 386719402024-04-14

2022-04-15

Nr. Į-66

30.Patyriminis mokymasis, 397169402024-05-03

2022-05-04

Nr. Į-72

31.Patirtinis mokymasis, padedantis suprasti, kas lemia sėkmę projektinėse veiklose, 402891402024-06-16

2022-06-85

Nr. Į-72

32.Pedagogų perdegimo sindromas ir netradiciniai jo įveikos būdai, 402992402024-06-27

2022-06-28

Nr. Į-87

33.Vaikų ir jaunimo tradicinė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“, 403005402024-06-28

2022-06-29

Nr. Į-88

34.Gairės, padedančios įgyvendinti ugdymo pokyčius, 433396402024-08-25

2022-08-25

Nr. Į-92

35.Mokyklų darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimas, 434257402024-09-15

2022-09-16

Nr. Į-94

36.Patyriminis mokymas(is) kitose erdvėse, 435320402024-09-25

2022-09-26

Nr. Į-96

37.Patirtinio mokymosi modelio taikymas, rengiantis įgyvendinti atnaujintas programas, 456631402024-10-26

2022-10-27

Nr. Į-105

38.Meninio bendradarbiavimo kultūros kūrimas dailės ir technologijų pamokose, 456537402024-10-17

2022-10-18

Nr. Į-102

39.Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu, 456619402024-10-25

2022-10-26

Nr. Į-103

40.Socialinių emocinių įgūdžių stiprinimas bendruomenėse, 456644402024-10-27

2022-10-28

Nr. Į-106

41.Ugdymo turinio formavimas orientuotas į vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų socialinių, kultūrinių kompetencijų plėtojimą bei bendradarbiavimo tapatumo jausmo žadinimą, 457067402024-11-30

2022-12-01

Nr. Į-120

42.Emocinio ugdymo įtaka bendruomeniškumo stiprinimui, 457211402024-12-11

2022-12-12

Nr. Į-105

43.Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje didinimas, 457477402025-01-02

2023-01-03

Nr. Į-5

44.

Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, 457630

402025-01-18

2023-01-19

Nr. Į-19

Dokumentai

Kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikis

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginių skirtų mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo organizavimo, programų rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  profesinių kompetencijų tobulinimo programa (1 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo kriterijai (2 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (3 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (suvestinė) (4 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertintojų komisijos posėdžio protokolas (5 priedas)

Renginių dalyvių registracijos formos (6 priedas)

Kvalifikacijos tobulinimo renginio sąmata (7 priedas)

Atlygintinų mokymo paslaugų teikimo sutartis (8 priedas)

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginių (išskyrus mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų) profesinių kompetencijų tobulinimo organizavimo, programų rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo programa (1 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo kriterijai (2 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (3 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (suvestinė) (4 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertintojų komisijos posėdžio protokolas (5 priedas)

Renginių dalyvių registracijos formos (6 priedas)

Kvalifikacijos tobulinimo renginio sąmata (7 priedas)

Atlygintinų mokymo paslaugų teikimo sutartis (8 priedas)