Kvalifikacijos tobulinimas

Atnaujinta 2023-12-27

Kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Tai visą gyvenimą trunkantis lavinimasis, tobulinimasis, reflektuojant savo ir kitų patirtis, mokantis iš artimos ir tolimos aplinkos, atsižvelgiant į savo šalies, ES ir pasaulinius procesus bei pokyčius, ateities tendencijas.

Prašome registruotis į kvalifikacijos tobulinimo renginius likus savaitei iki nurodytos renginio datos.

Registracija į renginius
W3Schools

Registraciją vykdo:

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktiniai duomenys

Direktoriaus pavaduotoja

 Eglė Damulienė

pavaduotojas@silsviet.lt

8-449-70088

Metodininkė

Indrė Lukoševičienė

metodinis@silsviet.lt

8-619-31421

Metodininkė

Erika Gargasė

silalespt@silsviet.lt

8-646-54147

Raštinės administratorė

 Elena Bartkienė

elena.bartkiene@silsviet.lt

8-646-54094

Kvalifikacijos tobulinimo programos,
prilygintos akredituotoms

1.Integralus mokomojo turinio panaudojimas ugdymo procese, 376039402024-02-16

2022-02-17

Nr. Į-37

2.Ugdymo proceso tendencijos ir mokymo metodų galimybės muzikos/meno mokyklos pamokoje, 376182402024-03-01

2022-03-02

Nr. Į-44

3.Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė, 376210402024-03-06

2022-03-07

Nr. Į-46

4.Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio principai mokytojų praktikoje, 386719402024-04-14

2022-04-15

Nr. Į-66

5.Patyriminis mokymasis, 397169402024-05-03

2022-05-04

Nr. Į-72

6.Patirtinis mokymasis, padedantis suprasti, kas lemia sėkmę projektinėse veiklose, 402891402024-06-16

2022-06-85

Nr. Į-72

7.Pedagogų perdegimo sindromas ir netradiciniai jo įveikos būdai, 402992402024-06-27

2022-06-28

Nr. Į-87

8.Vaikų ir jaunimo tradicinė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“, 403005402024-06-28

2022-06-29

Nr. Į-88

9.Gairės, padedančios įgyvendinti ugdymo pokyčius, 433396402024-08-25

2022-08-25

Nr. Į-92

10.Mokyklų darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimas, 434257402024-09-15

2022-09-16

Nr. Į-94

11.Patyriminis mokymas(is) kitose erdvėse, 435320402024-09-25

2022-09-26

Nr. Į-96

12.Patirtinio mokymosi modelio taikymas, rengiantis įgyvendinti atnaujintas programas, 456631402024-10-26

2022-10-27

Nr. Į-105

13.Meninio bendradarbiavimo kultūros kūrimas dailės ir technologijų pamokose, 456537402024-10-17

2022-10-18

Nr. Į-102

14.Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu, 456619402024-10-25

2022-10-26

Nr. Į-103

15.Socialinių emocinių įgūdžių stiprinimas bendruomenėse, 456644402024-10-27

2022-10-28

Nr. Į-106

16.Ugdymo turinio formavimas orientuotas į vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų socialinių, kultūrinių kompetencijų plėtojimą bei bendradarbiavimo tapatumo jausmo žadinimą, 457067402024-11-30

2022-12-01

Nr. Į-120

17.Emocinio ugdymo įtaka bendruomeniškumo stiprinimui, 457211402024-12-11

2022-12-12

Nr. Į-105

18.Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje didinimas, 457477402025-01-02

2023-01-03

Nr. Į-5

19.Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, 457630402025-01-18

2023-01-19

Nr. Į-19

20.Inovacijos ugdymo metodų diegimas vaikų darželyje, 467794402025-02-07

2023-02-08

Nr. Į-37

21.

Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas, 477925

402025-02-19

2023-02-20

Nr. Į-39

22.

Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą, 477931

402025-02-19

2023-02-08

Nr. Į-40

23.

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas, 478382

402025-04-10

2023-04-11

Nr. Į-63

24.Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos žinių aktyvinimas projekto metodu, 478589402025-04-25

2023-04-26

Nr. Į-64

25.

Ugdymo modelio, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas, 509983

402025-06-13

2023-06-14

Nr. Į-71

26.

Ugdymo turinio kaitos aktualijos ir įgyvendinimo galimybės, 510505

402025-08-24

2023-08-25

Nr. Į-77

27.

Skaitmeninių mokymo išteklių panaudojimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį istorijos ir geografijos pamokose, 512415

402025-10-24

2023-10-25

Nr. Į-91

28.

Kolektyvo bendruomeniškumo didinimas, stiprinant socialines, emocines kompetencijas, 512827

402025-11-16

2023-11-17

Nr. Į-94

29.

Pageidaujamo elgesio konstravimas vaikams, turintiems autizmo spektro ar elgesio ir emocijų sutrikimų, 513467

402025-12-21

2023-12-22

Nr. Į-106

30.

Ugdymo turinio formavimas šiuolaikinės mokyklos kontekste, 514391

402026-02-11

2024-02-12

Nr. Į-38

31.

Etnokultūrinio ugdymo ikimokykliniame amžiuje aspektai skirtinguose kontekstuose: tarp tradicijos ir modernumo

402026-02-11

2024-02-12

Nr. Į-39

Dokumentai

Kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikis

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginių skirtų mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo organizavimo, programų rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  profesinių kompetencijų tobulinimo programa (1 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo kriterijai (2 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (3 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (suvestinė) (4 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertintojų komisijos posėdžio protokolas (5 priedas)

Renginių dalyvių registracijos formos (6 priedas)

Kvalifikacijos tobulinimo renginio sąmata (7 priedas)

Atlygintinų mokymo paslaugų teikimo sutartis (8 priedas)

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginių (išskyrus mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų) profesinių kompetencijų tobulinimo organizavimo, programų rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo programa (1 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo kriterijai (2 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (3 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (suvestinė) (4 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertintojų komisijos posėdžio protokolas (5 priedas)

Renginių dalyvių registracijos formos (6 priedas)

Kvalifikacijos tobulinimo renginio sąmata (7 priedas)

Atlygintinų mokymo paslaugų teikimo sutartis (8 priedas)