Kvalifikacijos tobulinimas

Atnaujinta 2021-09-23

Kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Tai visą gyvenimą trunkantis lavinimasis, tobulinimasis, reflektuojant savo ir kitų patirtis, mokantis iš artimos ir tolimos aplinkos, atsižvelgiant į savo šalies, ES ir pasaulinius procesus bei pokyčius, ateities tendencijas.

Prašome registruotis į kvalifikacijos tobulinimo renginius likus savaitei iki nurodytos renginio datos.

Registracija į renginius
W3Schools

Registraciją vykdo:

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktiniai duomenys

Direktoriaus pavaduotoja

 Erika Gargasė

 el. p.: pavaduotojas@silsviet.lt;

 tel.:    8-646-54147

Metodininkė

Indrė Lukoševičienė

el. p.: metodinis@silsviet.lt

tel.:    8-619-31421

Raštinės administratorė

 Elena Bartkienė

el. p.: elena.bartkiene@silsviet.lt

tel.:    8-646-54094

Kvalifikacijos tobulinimo programos,
prilygintos akredituotoms

Eil. Nr.

Programos pavadinimas, kodas (AIKOS)Trukmė (val.)Programos akreditacijos terminas (iki kurios datos)

Patvirtinimas (data ir akredituotos institucijos vadovo įsakymo numeris)

1.Plaukimo pamokos organizavimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas, 213001837

40

2022-02-06

2020-02-07

Nr. Į-29

2.Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa, 212000009

60

2022-03-04

2020-03-05

Nr. Į-39

3.Vaikų ir jaunimo tradicinė etnokultūrinė stovykla  „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“, 307416

40

2022-07-16

2020-07-17

Nr. Į-62

4.Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais, 307873

40

2022-08-23

2020-08-24

Nr. Į-66

5.Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika ir iššūkiai, 319325402022-10-15

2020-09-30

Nr. Į-77

6.Mokinių motyvacijos palaikymas vadovaujant klasei nuotoliniu būdu, 319897402022-11-23

2020-11-23

Nr. Į-83

7.,,Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“, 320107402022-12-04

2020-12-04

Nr. Į-94

8.Mokinių vertinimas, įsivertinimas ir ugdymo turinio diferencijavimas, 320146402022-12-07

2020-12-07

Nr. Į-95

9.Savęs pažinimo, motyvacijos ir bendruomeniškumo ugdymas, 330325402022-12-22

2020-12-22

Nr. Į-99

10.Kolegialus grįžtamasis ryšys kaip ugdymo kokybės stiprinimo galimybė, 330440402023-01-04

2020-12-31

Nr. Į-102

11.Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka ir fizinių ypatybių kaita, 213002354402023-02-09

2021-02-09

Nr. Į-24

12.Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje, 352128402023-04-30

2021-04-30

Nr. Į-64

13.Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos ir patirtys, 352498402023-05-19

2021-05-19

Nr. Į-66

14.Mokymo ir mokymosi teorija bei praktika kūno kultūros pamokose, 352647402023-05-26

2021-05-26

Nr. Į-68

15.Specialiųjų poreikių vaikų skirtybių ir galimybių pažinimas, jų fizinė, emocinė, socialinė ir intelektualinė raida, 352749402023-06-02

2021-06-02

Nr. Į-70

16.Kūrybinės ir meninės raiškos tobulinimas meninio ugdymo procese, 35287240 2023-06-16

2021-06-16

Nr. Į-72

17.Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo ypatumai netradicinėse erdvėse, 352967402023-06-27

2021-06-28

Nr. Į-73

18.Edukacinių aplinkų reikšmė etninės kultūros puoselėjimui, 353000402023-06-28

2021-06-29

Nr. Į-74

19.Emocinio intelekto lavinimo reikšmė ugdymo proceso tobulinimui, 353416402023-08-24

2021-08-24

Nr. Į-80

20.

Naujų ir tradicinių antrinių žaliavų taikymas bei ekologijos nuostatų kūrimas ugdymo procese, 353977

402023-09-21

2021-09-22

Nr. Į-86

Dokumentai

Kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikis

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginių skirtų mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo organizavimo, programų rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  profesinių kompetencijų tobulinimo programa (1 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo kriterijai (2 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (3 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (suvestinė) (4 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertintojų komisijos posėdžio protokolas (5 priedas)

Renginių dalyvių registracijos formos (6 priedas)

Kvalifikacijos tobulinimo renginio sąmata (7 priedas)

Atlygintinų mokymo paslaugų teikimo sutartis (8 priedas)

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginių (išskyrus mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų) profesinių kompetencijų tobulinimo organizavimo, programų rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  profesinių kompetencijų tobulinimo programa (1 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo kriterijai (2 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (3 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo forma (suvestinė) (4 priedas)

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertintojų komisijos posėdžio protokolas (5 priedas)

Renginių dalyvių registracijos formos (6 priedas)

Kvalifikacijos tobulinimo renginio sąmata (7 priedas)

Atlygintinų mokymo paslaugų teikimo sutartis (8 priedas)