„Kompiuterinio raštingumo kursai pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukacinę dalį“

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Data, laikas, vieta

Renginio pavadinimas, trumpas turinys/anotacija

Pastabos

Susidarius klausytojų grupei

Švietimo pagalbos tarnyba

Kursai (40 akad. val.)

„Kompiuterinio raštingumo kursai pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukacinę dalį“

Turinys. Virtualiosios mokymosi aplinkos „Moodle“ naudojimas. IKT taikymas bendrajam ugdymui: pateikčių kūrimas. Inovatyvūs mokymosi metodai. IKT taikymo asmeninės patirties pristatymas.

Lektorius – Valdas Urniežius, Kvėdarnos darželio ,,Saulutė” direktorius. REGISTRACIJA el. paštu: metodinis@silsviet.lt  (nurodant savo tel. numerį bei el. pašto adresą).
*Mokamas Dalyviai – visų dalykų mokytojai

* Seminaro kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Rugsėjo 27 d. vyko mokymų II dalis ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“, kuriuose dalyvavo Kvėdarnos senelių globos namų specialistai. Mokymu metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Rugsėjo 26 d. vyko mokymų I dalis „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“, kuriuse dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė, Dalė Daiva Gasparavičiūtė, mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Seminaras „Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“

Rugsėjo 26 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko seminaras „Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“ skirtas gimnazijos pedagogams. Seminaro metu analizuotas pamokos planavimas, orientuotas į problemų sprendimą ir mokymąsi. Aptartos pamokos įtraukties ir grįžtamojo ryšio strategijos, analizuotos priemonės skatinančios pamokoje mokinio mąstymą, motyvaciją.

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 26 d. vyko socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu buvo aptartas 2019-2020 m. veiklos planas ir metodinio būrelio pirmininko rinkimai. Metodinio būrelio pirmininke išrinkta Jurgita Rumšienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė.

Seminaras „Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“

Rugsėjo 25 d. vyko seminaras „Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“, kuriame dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Seminaro lektorė Renata Dudzinskienė, švietimo ekspertė – konsultantė, mokyklų išorės vertintoja. Klausytojus supažindino su pamokos planavimu, orientuotu į problemų sprendimą ir mokymąsi. Aptarė pamokos įtraukties ir grįžtamojo ryšio strategija, analizavo priemones, kurios skatina mokinio mąstymą, motyvaciją.

,,Lyderių laikas 3” kūrybinės komandos konsultacija

Rugsėjo 23 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje  į konsultaciją susirinko LL3 projekto komandos nariai. Vadovaujami konsultantės Vidos Kaminskienės aptarė atliktus darbus. Mokėsi, kaip planuoti mokyklose įkurtų LL3 komandų veiklą, vertinti pamokų planus, organizuoti diskusijas su mokiniais.

Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 19 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko tikybos mokytojų metodinis pasitarimas, kuriame dalyvavo Telšių vyskupijos Mons. Rimantas Gudlinkis, susitikimo metu pristatęs ir supažindinęs su visomis tikybos dėstymo naujovėmis, bei Šilalės klebonas dek. Saulius Katkus. Aptartas praeitų metų veiklos planas. Išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Laura Ačienė, Šilalės suaugusiųjų mokyklos mokytoja.

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 19 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo išrinkta nauja būrelio pirmininkė. Ja tapo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytoja Nomeda Kasmauskaitė. Laimai Baltutienei patikėtos sekretorės pareigos. Nutarta 8 klasės mokinių istorijos olimpiadą, kuri vyks Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje įtraukti į metodinio būrelio veiklos planą. Susitikimo metu visi mokytojai pakviesti į Aleksandro Stulginskio paminklo atidarymą, kuris vyks rugsėjo 27d. Kaltinėnų miestelyje.

Psichologų metodinis pasitarimas

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje rugsėjo 19 d. vyko psichologų metodinis pasitarimas. Buvo pasidalinta idėjomis, kaip paminėti Pasaulinė sveikatos dieną. Diskutuota dėl naujų mokslo metų veiklos plano sudarymo ir įgyvendinimo.

Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 13 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu buvo aptartas 2019-2020 m. veiklos planas ir būrelio pirmininko rinkimai. Metodinio būrelio pirmininke išrinkta Jurgita Alminienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos chemijos vyr. mokytoja, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos biologijos mokytoja.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 12 d. vyko Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas, kuriame dalyvavo  Šilalės rajono  savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Akvilina Žąsytienė. Pasitarimo metu buvo aptarti dokumentų reglamentuojančių specialųjį ugdymą, rengimo ir pildymo reikalavimai, ieškota bendrų sprendimų ir idėjų, kaip gerinti SUP  turinčių mokinių mokymo(si) kokybę.

Seminaras ,,Darbo apmokėjimo sistema švietimo įstaigose po 2019-09-01“

Rugsėjo 6 d. vyko seminaras ,,Darbo apmokėjimo sistema švietimo įstaigose po 2019-09-01“, kuriame dalyvavo Šilalės rajono biudžetinių įstaigų vadovai, personalo specialistai, apskaitos darbuotojai. Seminaro metu išnagrinėta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai taikomi nuo 2019-09-01. Jie keičia darbo apmokėjimo tvarką mokytojams.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“

Rugsėjo 4 d. vyko mokymų I dalis ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“, kuriuose dalyvavo Kvėdarnos senelių globos namų specialistai. Mokymu metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.