Atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

Gegužės 12 d. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka skirta I. Simonaitytės metams paminėti „Mažoji Lietuva ir jos gyventojai Ievos Simonaitytės kūryboje“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Integralus mokomojo turinio panaudojimas ugdymo procese“. Pamoką gimnazistams vedė Sauga Vaičikauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, ir viešosios bibliotekos darbuotojos. Pamokos metu buvo eksponuojami moksleivių sukurti darbai: Šimonių giminės genealoginis medis bei iliustracijos pasirinktai skaityto romano ištraukai. Taip pat pamokoje buvo panaudoti fragmentai iš filmo ,,Ievos Simonaitytės būties ženklai Vanaguose‘‘, o skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos skaitė ištraukas iš I. Simonaitytės kūrybos. Šiuo metu mokinių darbų ekspoziciją galima pamatyti Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje. Paroda veiks iki birželio 1 d.

„Seku išdykusią pasaką…“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė vykdė respublikinį projektą „Seku išdykusią pasaką…“, kurio tikslas – stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

Pabaigus projektą, 2022 m. gegužės 12 d., Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kartu su projekto organizatoriais, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogais, suorganizavo nuotolinį, gerosios patirties renginį „Respublikiniame projekte „Seku išdykusią pasaką“ naudotų metodų idėjų panaudojimas“, kurio metu dalyviai aptarė  naudotus metodus, idėjas, pasidalino pasakų skaitymo patirtimi bei iššūkiais, su kuriais teko susidurti projekto metu.

Vaikų gynimo diena

Koks mokymas(is) yra patirtinis?

Gegužės 5 d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko seminaras „Koks mokymas(is) yra patirtinis?“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Patyriminis mokymasis“. Buvo kalbama apie patirtinį mokymąsi. Tai mokymas(is) veikiant, kai besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties.

Konferencija ,,Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos galimybės“

Gegužės 4 d. vyko ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos galimybės ir efektyvumo raiškos ypatumai“ trečiasis modulis – nuotolinė konferencija ,,Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos galimybės ”.

Konferencijos dalyvius sveikino LR seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė.

Renginio metu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas pranešime ,,Įtraukties politikos vizija ir kryptys“ konferencijos dalyviams pristatė įtraukties politikos kryptis ir viziją. Kristina Ignatavičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento vaiko emocinės gerovės skyriaus psichologė, ESF projekto vadovė, apžvelgė įtraukiojo ugdymo galimybių plėtrą. Asta Bataitytė, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė, pristatė nuveiktus ir planuojamus darbus įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veiklą bei pasidalijo ugdymo įstaigų gerąją patirtimi. Žydrūnas Viliušis išsakė įžvalgas ir lūkesčius tėvų, auginančių specialiųjų poreikių vaikus, jų indėlį į vaikų ugdymo pasiekimus.

Renginio pabaigoje Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pristatė 2021 metų vaikų vasaros poilsio stovyklos ,,Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“ veiklas.

Gerosios profesinės patirties sklaida – atviros pamokos kolegoms

Gegužės 3 dieną Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje atviras pamokas vedė Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pradinių klasių mokytojos. Mokytoja Dana Dainauskienė kartu su praktiką atliekančia studente Egle Bagdoniene vedė atvirą lietuvių kalbos pamoką ,,Kaip apibūdinti daiktus pagal požymius (dydį, spalvą)?“ antroje klasėje. Mokytoja  pritaikė tokias užduotis, kad mokiniai būtų aktyvūs mokymosi proceso dalyviai. Pamoką stebėjusios mokytojos džiaugėsi mokinių gebėjimu dirbti grupėse, bendradarbiauti, sutelkti dėmesį mokymuisi. Parinktos interaktyvios užduotys skatino mokinių smalsumą ir motyvaciją.

Kitą atvirą neformaliojo švietimo veiklą stebėjo išmaniojoje klasėje. 3 klasės mokiniai pademonstravo mokytojoms savo kūrybinius darbus, sukurtus ,,Scratch“ virtualioje aplinkoje, parodė, kaip geba kurti viktorinas naudodamiesi „Kahoot!“ internetiniu įrankiu. Praktiškai pademonstravo, kaip mokydamiesi matematinių veiksmų, panaudoja mokomuosius robotus „BlueBot“, „BeeBot“.

Užsiėmimo metu pradinio ugdymo mokytoja Sigita Olendrienė su kolegomis dalijosi patirtimi, kaip efektyviai pritaikyti skaitmenines priemones, įrankius pamokose,  veiksmingai organizuoti mokinių mokymąsi grupėse, mokymosi pagalbos teikimą, loginio informatinio mąstymo lavinimą.

Mokytojas mokytojui

Balandžio 22 d. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai dalyvavo gerosios patirties sklaidoje „Mokytojas mokytojui“. Tai paskutinis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos ir patirtys“. Susitikimo metu gimnazijos metodinių grupių nariai atlikinėjo įvairias užduotis, aptarė, kaip pavyko pritaikyti naujai įgytas patirtis  ugdymo procese.

Mokyklos bendravimo pokyčius skatinančių įgūdžių tobulinimo svarba, stiprinant ugdymo įstaigos sėkmingą bendradarbiavimą

Balandžio 21 d. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko seminaras „Mokyklos bendravimo pokyčius skatinančių įgūdžių tobulinimo svarba, stiprinant ugdymo įstaigos sėkmingą bendradarbiavimą“.

Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Bendradarbiaujanti visuomenė – geros mokyklos prielaida“. Susitikimo metu buvo kalbama apie bendradarbiavimo svarbą mokyklos kontekste. Bendradarbiavimas tampa esmine ir veiksmingiausia prielaida, gerinant atskirų ugdymo institucijos individų ar jų grupių tarpusavio sąveiką. Siekiant sėkmingo ir efektyvaus švietimo organizacijos tikslų įgyvendinimobūtinas ne tik visų bendruomenės narių aktyvus dalyvavimas, tačiau ir teigiamas jų požiūris į tarpusavio bendradarbiavimą.

Ugdymo proceso tendencijos ir mokymo metodų galimybės muzikos/meno mokyklos pamokoje

2022 m. balandžio 21 d. Šilalės meno mokykloje vyko ilgalaikės programos „Ugdymo proceso tendencijos ir mokymo metodų galimybės muzikos/meno mokyklos pamokoje“ II modulis „Mokymasis bendradarbiaujant ir kiti aktyvūs metodai mokant groti instrumentu“.

Atvirą pamoką pedagogams vedė  Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytojai. Svečiai pristatė savo mokyklą, pasidalijo savo gerąja patirtimi.

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytoja ekspertė Laima Sugintienė teorijos ir solfedžio mokytojams pristatė darbą su interaktyviąja (smart) lenta. Metodines meistriškumo pamokas su  Šilalės meno mokyklos mokiniais vedė fortepijono mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė, pučiamųjų klasės mokytojas metodininkas Zenonas Šimkus, kanklių vyr. mokytoja Ingrida Kurienė.

Šilalės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui edukacinė išvyka

Balandžio 19 d. Šilalės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui vyko į edukacinę išvyką Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje ,,Patirtinis mokymasis: praktinis įgyvendinimas ir teorinės prielaidos”. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“. Dalyviai susipažino su gimnazijos mokytojais ir administracija, apžiūrėjo puikias Raseinių Viduklės gimnazijos edukacines erdves. Gimnazijos komanda pristatė mokyklą, papasakojo apie sėkmingas bendradarbiavimo su mokinių tėvais, projektinės veiklos bei STEAM patirtis. Taip pat papasakojo apie naujausius ir labiausiai naudojamus mokymo metodus: mokymąsi bendradarbiaujant, patirtinį mokymąsi bei pateikė patarimų ir pasiūlymų, kaip tai pritaikyti praktikoje. Komandos nariai pristatė individualios pažangos stebėjimo gerosios patirties pavyzdžius, kalbėjo apie aktyvių metodų taikymą įvairių dalykų pamokose. Po seminaro vyko nuotaikinga refleksija, kurios metu kolegos dalijosi aktualijomis, aptarinėjo matytas naujoves ir jų pritaikymą savo mokyklose.

Edukacinės veiklos „Skaitymo iššūkiai“ pristatymas

2022 m. balandžio 15 d. susirinkome į pavasarinę Šilalės rajono bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių šventę.  Ši šventė šiemet kitokia: ji vyko Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Čia susirinko mokiniai, kurie dalyvavo edukacinėje veikloje „Skaitymo iššūkiai“ ir tapo nugalėtojais savo mokyklose. Buvo smagu matyti linksmai nusiteikusius šventės dalyvius, jų mokytojus, tėvelius ir svečius.

Į Šilalės rajono viešąją biblioteką atvyko daugiausiai knygų perskaitę mokiniai, kurie renginio metu skaitė pasakų ištraukas, eilėraščius.

Pasidžiaugta ne tik šių vaikų skaitymo pasiekimais, bet ir mažųjų gabumais piešiant.  Nemokantys skaityti savo kūrybinius sumanymus sudėjo į piešinius.

Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė Asta Bataitytė pristatė skaidres, kaip moksleiviams sekėsi savo mokyklose įveikti ,,Skaitymo iššūkius”.

Kūrybiniai darbai virto piešinių knygomis, kurias pavartyti galima Šilalės švietimo pagalbos tarnybos interneto puslapyje www.silsviet.lt. Popierines knygų versijas padėjo paruošti šventės partneriai Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Šventėje dalyvavo ir susirinkusiuosius sveikino Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė ir LR Seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė.

Vaikams ir juos paruošusiems mokytojams įteiktos padėkos ir atminimo dovanos.

„Skaitymo iššūkį“ ir jo baigiamąjį renginį organizavo Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė Asta Bataitytė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos spec. pedagogė Nijolė Vaitkevičienė ir šios tarnybos logopedė Kristina Šimkuvienė.

Skaitymo iššūkiai

Šilalės rajono bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų  ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, edukacinės veiklos „Skaitymo iššūkiai“ veiklos rezultatai.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija:

https://online.fliphtml5.com/mmbid/onhg/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/hagv/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/olsq/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/hnqp/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/zbtp/

 

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija:

https://online.fliphtml5.com/mmbid/rzbc/

https://online.fliphtml5.com/sspgm/kfhg/

https://online.fliphtml5.com/sspgm/frjh/

 

Šilalės suaugusiųjų mokykla:

https://online.fliphtml5.com/sspgm/tkvx/

 

Kvėdarnos darželis „Saulutė“

https://online.fliphtml5.com/sspgm/gtxv/

 

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

https://online.fliphtml5.com/sspgm/brcp/

Su Šv. Velykomis!

Paskaita TAU klausytojams „Velti margučiai“

Balandžio 11-14 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Velti margučiai“.

Paskaitos metu lektorė supažindino su vilnos sausojo vėlimo technika ir išmokė pasigaminti vilnos karšinio veltą  šv. Velykų kiaušinį – margutį, kuris gali būti panaudojamas kaip pavasario šventės atributas,  suvenyras ar dovana.

Velykinės meninės dirbtuvėlės „Voveriukų“ ir „Bitučių“ grupėse Šilalės lopšelis darželyje „Žiogelis“

Balandžio 1, 5, 6 dienomis Šilalės lopšelyje – darželyje „Žiogelis“ buvo organizuojamos meninės veiklos skirtingų amžiaus grupių vaikams. Veiklos tikslas – puoselėti Velykines tradicijas, ugdyti supratimą apie šventes, teikti kūrybinį džiaugsmą, skatinti vaikų saviraišką, plėtoti kūrybinius gebėjimus, kuriant įvairiomis meno priemonėmis ir būdais, aktyvinti tėvų ir miesto bendruomenės įtraukimą į ugdymo veiklas. Atvykdami į ugdymo įstaigą ir bendradarbiaudami, parodome vaikams, kad jie mums rūpi. Matydami namų ir ugdymo įstaigų sąsajas, vaikai supranta, kad ugdymas(is) – integrali jo gyvenimo dalis, kad namai ir ugdymo įstaiga papildo vienas kitą, yra bendri segmentai. Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, įtraukiant juos į ugdymo procesą, vaikai gali pasiekti daug geresnių rezultatų. Kai tėvai mato rezultatus, stengiasi ne tik prisidėti prie organizuojamų projektų, veiklų, bet ir siūlo pačių sumanytas edukacines veiklas. Švietimo pagalbos tarnyba, atstovaudama miesto bendruomenės dalį, prisidėjo prie Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ iniciatyvos. Tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė įgyvendino veiklas, kurių metu vaikai meninėmis priemonėmis augino pavasarinę žolę bei sirpino uogas, prisiminė spalvų pavadinimus, integravo Velykinę simboliką. Labai džiaugiamės iniciatyviais Šilalės lopšelis – darželis „Žiogelis“ pedagogais, ugdytiniais ir jų tėveliais.

Gamtos mokslų metodinio būrelio narių susitikimas

Balandžio 5 d. Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijoje vyko gamtos mokslų metodinio būrelio narių susitikimas. Jo metu Jurgita Alminienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos biologijos ir chemijos vyr.  mokytoja skaitė pranešimą

„Patyriminis ir integralus gamtos mokslų ugdymas“. Šiuo pristatymu buvo siekiama suburti rajono gamtos mokslų mokytojus pasidalinti patirtimi apie patyriminį ir integralų ugdymą gamtos mokslų pamokose.

Buvo atliekamas integruotas biologijos – chemijos praktinis darbas ,,Skirtingų koncentracijų etilo alkoholio poveikis burokėlių membranoms“. Praktinio darbo metu gamtos mokslų mokytojai įsitikino, kaip glaudžiai siejasi gamtos mokslai, tarpdalykinė integracija padeda geriau suvokti cheminius procesus, vykstančius organizmuose ir gamtoje.

 

Paroda „Vaikystės spalvos“

Balandžio 1 d. atidaryta Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda  „Vaikystės spalvos“. Mokytoja Ilona Venckienė.