Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams

Gegužės 10 d. vyko mokymų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“ ketvirtoji dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai. Dalyviai gilinosi į žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių prevenciją, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas,  analizavo psichologinio smurto apraiškas, persekiojimą ir kitus  žalingus psichosocialinius darbo aplinkos veiksnius  kolektyvuose.

EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymas

Gegužės 5 d. vyko nuotolinės EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir pavaduotoja. Susitikimo metu pristatyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) TALIS 2018 tyrimo rezultatai. TALIS 2018 yra pirmasis tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose. Šis tyrimas siūlo galimybę mokytojams ir mokyklų vadovams reikšmingai prisidėti prie švietimo ir ugdymo analizės bei švietimo politikos plėtojimo, švietimo ateities gairių kūrimo. Tarptautinė pagrindinė tikslinė TALIS populiacija – pagrindinio ugdymo pakopoje dirbantys mokytojai ir jų mokyklų vadovai bendrojo ugdymo valstybinėse ir privačiose mokyklose. EBPO šiame tyrime išskyrė šiuos kelis dalykus, kurie būdingi Lietuvai. Bendradarbiavimo ir abipusės paramos sąlygas teigia patiriantys 87 proc. Lietuvos mokytojų (EBPO – 81 proc.). Tą patvirtina ir mokyklų vadovai. 63 proc. mokyklų vadovų teigia, kad reguliariai per pastaruosius 12 mėn. rėmė mokytojų bendradarbiavimo veiklas, kuriant naujas mokymo praktikas (EBPO – 59 proc.). 11 proc. Lietuvos mokytojų bendradarbiauja profesinio tobulėjimo veiklose (EBPO 21 – proc.), bet tik 5 proc. užsiima komandiniu mokymu (EBPO – 28 proc.).

Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir metodinių būrelių pirmininkų metodinis pasitarimas

Gegužė 5 d. vyko nuotolinis Šilalės r. ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir metodinių būrelių pirmininkų metodinis pasitarimas. Pagal mokyklų bendruomenių reikmes, pedagogų turimą patirtį, ugdymo poreikius ir interesus, susitikimo metu buvo diskutuojamos idėjos dėl bendrųjų programų atnaujinimo. Taip pat, siekiant mokyklų tarpkoleginio bendravimo, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė siūlė dalyvauti edukacinėje išvykoje, bei užsiminė apie planuojamą rengti kasmetinę konferenciją.

Siekiant sėkmingo metodinių būrelių veiklų koordinavimo, tarnybos metodininkė, kartu su pavaduotoja, metodinių būrelių pirmininkams priminė apie metodinės veiklos tvarką bei diskutavo dėl metodinių būrelių tolimesnio darbo. Buvo siūlomi keli variantai: kontaktinis, nuotolinis, mišrus.

Nuotolinė konsultacija kompetencijos sveikatos ir fizinio ugdymo bendrojoje programoje

Gegužės 4 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuotos „Kompetencijos sveikatos ir fizinio ugdymo bendrojoje programoje“.

Buvo kalbama apie sveikatos ir fizinio ugdymo srities bendrųjų programų tikslą – kaip išugdyti aukštos sveikatos ir fizinio raštingumo turinčias asmenybes. Taip pat aptariami 2018 m. HBSC tyrimo „ Lietuvos moksleivių gyvensena ir sveikata“  rezultatai.

Nacionalinis TAU asociacijos steigiamas susirinkimas

Balandžio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė dalyvavo Nacionalinės TAU asociacijos steigiamajame susirinkime. Susirinkimo dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Seimo narys Saulius Skvernelis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrė Agnė Kudarauskienė, Vilniaus Žvėryno bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis. NTAUA prezidente išrinkta Zita Žebrauskienė, direktoriumi Gediminas Dalinkevičius. Aptarti NTAUA siekiai, veiklos ir būsimi darbai.

„Gražiausi žiedai Mamai“

Ar lauki Motinos dienos?

Ar patinka tau pavasaris, žydinčios gėlės ir paukščių čiulbesys?

Ar prisimeni, koks gi tas jausmas buvo, kai žinojai, jog ateinu į šį pasaulį?

Ar galėtum nupasakoti jį ?

                                 Tavo dukra Aneta

Ačiū, Tau, Mamyte, kad galiu augti, bręsti, tobulėti, nes dar priešakyje mūsų laukia daugybę gražiausių metų. Tu, Mama, esi mano gyvenimo pamatas, sienos ir stogas. Žinau, kad čia visada rasiu užuovėją, meilę ir šilumą. Motinos dienos proga nuskinsiu pačius gražiausius  žiedus tik Tau…

                          Pagarbiai, Tavo sūnus Rojus

          Šiuos ir dar daugiau šiltų žodžių išsakė konkurso „Gražiausi žiedai Mamai“ dalyviai eilėraščiuose, piešiniuose bei laiškuose. Mokiniai savo darbeliuose meninės raiškos priemonėmis puoselėjo vertybines nuostatas, išreiškė meilę artimui bei suteikė gerų emocijų ir džiaugsmo Mamoms.

Mielos Mamos, Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje 2021 m. balandžio 28 d. atidaryta konkurso „Gražiausi žiedai Mamai“ dalyvių darbelių paroda. Jums skirtus sveikinimus galite apžiūrėti Tarnybos internetinėje svetainėje www.silsviet.lt ir Facebook paskyroje @silsviet

Dėkojame mokytojams už mokinių parengimą konkursui.

Dėkojame mokyklų socialiniams pedagogams už pagalbą organizuojant konkursą.

Dėkojame Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos 4 klasės mokiniams ir jų mokytojai už dalyvavimą konkurse.

                                                     Elena Bartkienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, balandžio 27 d. organizavo nuotolinių kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ trečiąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pateikė informacijos apie psichikos sveikatos vertę, stiprinimo aktualumą ugdymo įstaigoje bei dažnai sutinkamus rizikos veiksnius psichikos sveikatai.

,,Didžiausios delegavimo klaidos ir kaip jų išvengti?“

Balandžio 21 d.vyko vebinaras ,,Didžiausios delegavimo klaidos ir kaip jų išvengti?”, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja. Vebinaro metu aptartas delegavimo painiojimas su užduočių paskirstymu ir instrukcijų teikimu. Daromos ir kitos dažnai pasitaikančios klaidos, kurios trukdo deleguoti užduotis ir kurti tarpusavio pasitikėjimą komandoje. Pateikta praktinių ir teorinių pavyzdžių kasdieniam vadovavimui.

Pasitarimas dėl mokinių ir mokytojų emocinės psichologinės savijautos

Balandžio 21 d. įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrės patarėjos Agnės Andriuškevičienės inicijuotas nuotolinis Pedagoginių psichologinių/ švietimo pagalbos tarnybų vadovų pasitarimas, kuriame dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros atsakingi specialistai. Pasitarimo metu analizuotos mokinių ir mokytojų emocinės psichologinės savijautos problemos, aptartas psichologinės pagalbos teikimo poreikis ir galimybės. Akcentuotas psichologinių tarnybų darbo krūvio padidėjimas, kalbėta apie jų plėtros ir stiprinimo galimybes.

Prekybos žmonėmis, smurto ir patyčių prevencijos mokymai

Balandžio 20 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė dalyvavo ES finansuojamo projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ nuotolinėje supervizijoje „Prekybos žmonėmis, smurto ir patyčių prevencijos mokymai“. Užsiėmimo metu atliktos konkrečių atvejų analizės, pateikti siūlymai problemų sprendimui.

Nuotolinė konsultacija kompetencijos matematinio ugdymo bendrojoje programoje

Balandžio 20 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuotos „Kompetencijos matematinio ugdymo bendrojoje programoje“. Buvo nagrinėjama, kaip vaikai vartoja matematinę kalbą, sprendžia užduotis pamokų metu. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo kompetencijų tobulinimui matematikos pamokose.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Balandžio 19 d. vyko mokymų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“ antroji dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai. Mokymų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Psichologų metodinis pasitarimas

Balandžio 15 d. vyko nuotolinis Šilalės r. psichologų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu aptarti numatomi psichologų darbo pokyčiai, analizuoti sudėtingesni atvejai, pasidalinta naudinga informacija iš mokymų ir seminarų.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Balandžio 13 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu analizuotos ,,Kompetencijos dorinio ugdymo bendrojoje programoje“. Analizuotos bendrosios žmogaus vertybės bei bendras tikslas tikybos ir etikos pamokose, sukuriant mokiniams sąlygas pažinti savo asmens galias ir supantį pasaulį, formuotis etiniais ir religiniais principais bei moraliniu mąstymu grįstą pasaulėžiūrą.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru balandžio 13 d. organizavo nuotolinių kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ antrąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Lietuvos TAU asociacijos organizuotas pasitarimas

Pagyvenę žmonės yra svarbi ir vis didėjanti Europos gyventojų, ekonomikos ir visuomenės dalis. Demografiniai duomenys rodo, kad iki 2060 m. kas trečias europietis bus vyresnis nei 65 metų. Europos Komisija, 2020 metais įvertinusi demografinių pokyčių poveikio ataskaitą ir naujausias Eurostato demografines prognozes, pradėjo plačias politines diskusijas ir pateikė Žaliąją knygą apie senėjimą „Skatinti kartų solidarumą ir atsakomybę“.

Balandžio 8 d. vyko Lietuvos TAU asociacijos organizuotas pasitarimas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Pasitarimo dalyviai aktyviai diskutavo apie Žaliojoje knygoje pateiktą informaciją, analizavo senjorų pozityvaus senėjimo galimybes. Nutarta, kad savo pasiūlymus pasitarimo dalyviai pateiks raštu iki balandžio 12 d. Tau asociacijos atsakingiems darbuotojams. Apibendrinti pasiūlymai ir pastabos iki balandžio 21 d. bus pateikti Europos Komisijai.

„Kolega – kolegai“

Balandžio 8 d., Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai dalyvavo ilgalaikės programos „Kolegialus grįžtamasis ryšys kaip ugdymo kokybės stiprinimo galimybė“ renginyje „Kolega – kolegai“. Pranešimus pristatė gimnazijos vokiečių ir anglų kalbos vyr. mokytoja Kristina Katauskaitė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Diana Rupšienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė. Renginio metu buvo dalijamasi gerąja patirtimi ir diskutuojama, kaip besimokantis mokytojas savo pavyzdžiu augina besimokantį mokinį, padeda jam atsiverti.