Paroda „Gamtos įkvėpta”

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta paroda „Gamtos įkvėpta“. Kūrybinių darbų autorė Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos ir Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja, ekspertė Ilona Venckienė.

Šios parodos tikslas – įkvėpti žmones domėtis gamta ir jos išsaugojimu. Apsilankę ekspozicijoje pamatysite miškų, paukščių, žuvų, augalų sintezę, kuri įkūnija jausmą, paprastuose dalykuose randamą grožį, šilumą ir harmoniją.

Maloniai kviečiame apsilankyti!

Sveikinimas

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

2023 m. rugsėjo 26 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarti sunkumai, lūkesčiai, sėkmės bei diskutuojama apie planuojamas veiklas. Pasidalinta gerąja patirtimi, specialistai ieškojo atsakymų į kylančius klausimus.

Nacionalinės Trečiojo amžiaus universiteto visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Rugsėjo 22 d. įvyko Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų (TAU) asociacijos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė, kuruojanti TAU veiklą.

Asociacijos prezidentė dr. Zita Žebrauskienė sveikino susirinkimo svečius, vadovus, dalyvius, pasidžiaugė turininga senjorų veikla, išaugusiu asociacijos narių skaičiumi ir linkėjo „neišleisti šypsenos į pensiją, nes geriausias mūsų veiklos matas – sveikas, gyvenimu besidžiaugiantis, aktyvus vyresnio amžiaus žmogus“.

Šiuo metu asociacija vienija 53 TAU – susirinkimo metu narystės sutartį pasirašė naujas narys – Jurbarko TAU.

Susitikime dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vyriausiasis patarėjas vyresnio amžiaus asmenų politikos klausimais Steponas Kulbauskis. Jis supažindino su ministerijos projekto „Aktyvaus senėjimo skatinimas Lietuvoje“ gairėmis ir atkreipė dėmesį į senėjančios visuomenės problemas, tarptautinį bei europinį senėjimo proceso kontekstą.

Vyko kūrybinės dirbtuvės ir diskusijos, kokius senjorų klausimus galėtų spręsti Vyresnio amžiaus reikalų tarnyba prie SADM, savivaldybių pagyvenusių žmonių tarybos, Nacionalinė TAU asociacija. Pateiktos įžvalgos apie vyresnio amžiaus žmonių galimybes dalyvauti sprendžiant jų problemas visuomenėje.

Ilgalaikių programų kūrimas panaudojant netradicines ugdymo(si) aplinkas

Rugsėjo 21 d. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba organizavo kolegialiosios patirties mokymus-seminarą praktikumą „Ilgalaikių programų kūrimas panaudojant netradicines ugdymo(si) aplinkas“ Žemaitijos regiono švietimo centrams ir Švietimo pagalbos tarnyboms, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos direktorė Birutė Jankauskienė ir metodininkė Indrė Lukoševičienė.

Seminaras praktikumas vyko Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje bei netradicinėse Šilutės rajono ugdymo aplinkose.

Dalyviai išklausė lektorių Tatjanos Balvočienės, Šilutės Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytojos ekspertės, ir Antano Balvočiaus, Nacionalinės švietimo agentūros kompetencijų ir informatikos Bendrųjų ugdymo programų grupių nario, vadovėlių bendraautorių pranešimą „Šilutės UTA vietos“. Dalyvavome Vytauto Jusio, Ventės rago ornitologinės stoties vedėjo, organizuotoje praktinėje veikloje „Paukščių žiedavimas ir jų rudeninės migracijos stebėjimas“, plaukėme laivu stebėdami Nemuno deltos istorinius ir gamtinius slėpinius.

Dalykinis bendravimas, teorinės ir praktinės veiklos, ateities  idėjų ir bendrų veiklų planavimas įtakos mūsų tolimesnio darbo kokybę – esame stiprūs kartu. Esame dėkingos Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybai už galimybę bendradarbiauti.

Socialinių pedagogų ir psichologų metodinis pasitarimas

2023 m. rugsėjo 21 d. vyko socialinių pedagogų ir psichologų metodinis pasitarimas. Jo metu aptarti mokinių lankomumo klausimai ir žalingų įpročių prevencija. Pasitarimo metu diskutuota dėl lytiškumo ugdymo ir gyvenimo įgūdžių programų mokyklose.

Aptartas metodinės veiklos planas 2023-2024 m. m.

Kolektyvo sutelktumo didinimas, stiprinant socialines emocines kompetencijas

Rugsėjo 21 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“ vyko seminaras „Kolektyvo sutelktumo didinimas, stiprinant socialines emocines kompetencijas“ tai V modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu“.

Matematikos ir informatikos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 13 d. dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko matematikos ir informatikos mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarime aptartas metodinės veiklos planas 2023-2024 m. m. Dalintasi mintimis apie praeitais mokslo metais vykusius renginius, išklausyti mokytojų pasiūlymai. Nutarta Lietuvos mokinių matematikos olimpiados darbų vertinimą  organizuoti tą pačią dieną, kai vyksta olimpiada. Susitikimo metu diskutuota dėl atnaujintos bendrosios programos įgyvendinimo.

Mokslo metų pradžia

Seminaras „Kaip atsipalaiduoti po įtemptos darbo dienos?“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 8 d. organizavo seminarą ,,Kaip atsipalaiduoti po įtemptos darbo dienos?“. Seminaro metu lektorė akcentavo psichologinius savęs pažinimo, pasitikėjimo savimi ir savo galimybėmis momentus. Pagrindas yra veikti/dirbti darant tai, kas patinka ir suteikia džiaugsmo bei leidžia pasijausti stipria asmenybe. Aptartas profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros optimizavimas, siekiant adekvačios psichologinės savijautos darbe ir namie.

Karjeros specialistų  metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko  karjeros specialistų metodinio būrelio pasitarimas, kuriame kolegės dalijosi gerąja patirtimi bei aptarė 2023-2024 mokslo metų veiklos planą, aktyviai diskutavo apie savo darbo specifiką ir problemas, su kuriomis susiduria organizuojant ugdymo karjerai veiklą mokyklose,  pasidalijo darbais, numatė renginius, veiklinimo galimybes. Pasitarime dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos  tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, kuri  palinkėjo prasmingo darbo, įdomaus bendradarbiavimo ir gerų rezultatų, padedant mokiniams pažinti save bei  kryptingai planuoti savo  karjerą.

Karjeros specialistė
Danutė Jakštienė

Šilalės trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Rugsėjo 6 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptartos Trečiojo amžiaus universiteto 2023-2024 m. m. veiklos. Diskutuota dėl mokslo metų pradžios, dėl studentų priėmimo tvarkos.  Aptartos išvykos į International festival ballet ,,Gulbių ežeras“ baletą, kuris vyks Klaipėdoje ir Šiauliuose, galimybės. Pritarta naujos TAU grupės steigimui  Šiauduvos kaime.

Seminaras „Psichosocialinis diskomfortas. Kaip atpažinti psichologinį smurtą, mobingą darbe ir tai įveikti“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 6 d. organizavo Šilalės kultūros centro darbuotojams seminarą ,,Psichosocialinis diskomfortas. Kaip atpažinti psichologinį smurtą, mobingą darbe ir tai įveikti“. Seminaro metu lektorė aptarė mobingo – patyčių, kaip psichosocialinio stresoriaus, prevencijos priemones, pristatė mobingo – patyčių prevencijos ištyrimo būklę Lietuvoje atliktuose tyrimuose bei išskyrė išorinius veiksnius, padedančius užtikrinti mobingo ir patyčių prevenciją organizacijoje.

Su Mokslo ir žinių diena.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pasitarimas

Rugpjūčio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo prisimintos veiklos, kurias pavyko įgyvendinti per mokslo metus ir aptartas veiklos planas 2023/2024 mokslo metams.

Konferencija ,,Atnaujinto turinio diegimas. Kompetencijomis grįstas ugdymas“

Rugpjūčio 28 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko konferencija ,,Atnaujinto turinio diegimas. Kompetencijomis grįstas ugdymas“, kurioje dalyvavo ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, metodinių būrelių, grupių pirmininkai, vaiko gerovės komisijų nariai. Atnaujinus programas labai svarbus etapas – sklandus perėjimas prie jų įgyvendinimo. Pokyčių tikrai nemažai ir sklandžiam perėjimui prie naujų programų būtinas pereinamasis laikotarpis. Šio susitikimo metu buvo  siekiama mokytojams padėti įsigilinti į esmines naujoves, apmąstyti turimą jų patirtį ir žinias, padrąsinti imtis veiksmų koreguojant turimus pamokų planus, tobulinant trūkstamas kompetencijas ir sėkmingai pradėti mokslo metus. Su beprasidedančiais mokslo metais pedagogus sveikino Šilalės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė.

Konferencija