,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos bendradarbiavimo renginys Rietave

Projekto Lyderių laikas 3 (LL3) Šilalės savivaldybės kūrybinė komanda spalio 28 d. dalyvavo savivaldybių bendradarbiavimo renginyje, kuris vyko Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre.

Be šilališkių renginyje dalyvavo kūrybinės komandos iš Palangos, Plungės ir Rietavo savivaldybių. Komandų vadovai turėjo pristatyti savo nuveiktus darbus, aptarti temas, kurios nurodys tolesnę veiklos kryptį.

Renginio dalyviai išklausė LL 3 magistrių pranešimus: Reginos Rimkutės „Veiksniai, skatinantys bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų žinių pasidalinimą“ ir Loretos Vainauskienės ,,Švietimo įstaigų vadovų pasirengimas įgyvendinti pokyčius“. Savo įžvalgomis apie projekto eigą pasidalijo dr. Jūratė Valuckienė.

,,Lyderių laikas 3“ renginys – seminaras ,,Bendradarbiavimas: kaip priimti kokybiškus sprendimus“

Spalio 21 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Lyderių laikas 3“ renginys – seminaras „Bendradarbiavimas: kaip priimti kokybiškus sprendimus“. Seminare dalyvavo mokytojai, tėvai, kultūros centro, socialinių paslaugų namų, bibliotekos, muziejaus, vaikų globos namų specialistai. Renginio metu aptarti įstaigų darbuotojų bendradarbiavimo modeliai, kurie užtikrina greitą žinių pasidalijimą ir įgalina priimti greitus ir kokybiškus sprendimus.

,,Lyderių laikas 3“ renginys – seminaras ,,EQ praktiškai: kaip bendrauti su skirtingais žmonėmis“

Spalio 9 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Lyderių laikas 3“ renginys – seminaras „EQ praktiškai: kaip bendrauti su skirtingais žmonėmis“. Seminare dalyvavo kultūros centro, socialinių paslaugų namų, bibliotekos, muziejaus, vaikų globos namų specialistai. Renginio metu aptarti emocijų būdai, kaip atskirti vienas emocijas nuo kitų. Dalyviams suteikta žinių, kaip pasinaudoti emocijų siunčiama informacija mąstant, priimant sprendimus, modeliuojant elgesį ir veikiant.

,,Lyderių laikas 3” kūrybinės komandos konsultacija

Rugsėjo 23 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje  į konsultaciją susirinko LL3 projekto komandos nariai. Vadovaujami konsultantės Vidos Kaminskienės aptarė atliktus darbus. Mokėsi, kaip planuoti mokyklose įkurtų LL3 komandų veiklą, vertinti pamokų planus, organizuoti diskusijas su mokiniais.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“

Rugpjūčio 28 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Bartkus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė. Renginio metu analizuotas pamokos planavimas, orientuotas į problemų sprendimą ir mokymąsi. Aptarti pamokos įtraukties ir grįžtamojo ryšio strategijos, analizuotos priemonės skatinančios pamokoje mokinio mąstymą, motyvaciją.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Kiekvieno mokinio dalyvavimą ir pažangą įgalinantis ugdymas“

Gegužės 27 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Kiekvieno mokinio dalyvavimą ir pažangą įgalinantis ugdymas“. Renginio metu supažindinta su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo rodikliais, kurie yra neatsiejama mokymo ir mokymosi dalis. Dalyviams suteikta vertinga informacija apie mokinio vertinimo daromos pažangos ryšį su ugdymo programos efektyvumu. Tai įgalina priimti svarbius sprendimus apie individualizuotos programos turinio pakeitimus, tinkamų ugdymo metodų ir būdų, mokymo(si) strategijų parinkimą.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Individualizuotas, diferencijuotas ir personalizuotas mokymas“

Gegužės 23 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Individualizuotas, diferencijuotas ir personalizuotas mokymas“. Renginio metu supažindinta su diferencijavimo, individualizavimo temomis, pateikta personalizavimo sampratos esmė ugdymo procese. Suteikta teorinių žinių kaip taikyti personalizuoto mokymo (ugdymo sąveikos, orientuojantis į vaikų ARS, pagrindu) strategiją, kaip tikėtiną sėkmingo mokymosi sąlygą.