,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Mokinio įgalinimas pamokoje“

Gruodžio 17 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Mokinio įgalinimas pamokoje“. Renginio metu dalyviams suteikta žinių, pateikta rekomendacijų, kaip įgalinti mokinius pamokoje.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Bendradarbiavimas tarp organizacijų ir pozityvūs ryšiai“

Gruodžio 16 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Bendradarbiavimas tarp organizacijų ir pozityvūs ryšiai“. Renginio metu dalyviai susipažino su bendradarbiavimo teikiama nauda. Analizuoti bendradarbiavimo įgyvendinimo etapai, efektyvi informacijos sklaida, kaip pasidalinti atsakomybę užtikrinant viešojo sektoriaus efektyvumą.

,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Pažangių IKT taikymas pamokose“

Gruodžio 12 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Pažangių IKT taikymas pamokose“. Renginio metu dalyviai susipažino su skaitmeninėmis kompetencijomis, ugdymo metodais. Praktiškai išbandė IKT taikymo naujoves.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Mokyklos bendruomenės kūrimas. Kodėl tai svarbu?“

Gruodžio 3 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Mokyklos bendruomenės kūrimas. Kodėl tai svarbu?“. Renginio metu aptarta mokyklos komunikavimo ir bendradarbiavimo galimybes su šeima ir kitomis institucijomis. Pasidalinta bendruomenių kūrimo mokykloje ir bendradarbiavimo su jomis patirtimi. Sukurtas teorinis tėvų įtraukimo į mokyklos veiklas modelis.

,,Lyderių laikas 3“ vakarų Lietuvos švietimo srities specialistų forumas

Lapkričio 28 d. Palangoje „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje vyko penkiolikos Vakarų Lietuvos savivaldybių regioninis forumas „Šiuolaikinis ugdymas: patirtinio mokymosi galimybės ir iššūkiai“. Forumo tikslas – apžvelgti projekto „Lyderių laikas 3“ rezultatus Vakarų Lietuvos savivaldybėse įgyvendinant pokyčio projektus, mokantis neformaliojoje švietimo lyderystės programoje, rengiant Švietimo lyderystės magistrantūros programos ISM vadybos ir ekonomikos universitete baigiamuosius darbus ar dalyvaujant kitose projekto veiklose. Šio renginio metu aptartas projekto rezultatų tvarumas, modeliuotos ateities perspektyvos, akcentuoti ir stiprinti „Lyderių laiko“ dalyvių ir jų bendruomenių ryšiai bei bendradarbiavimas.

Projektas „Lyderių laikas 3“. Šilalės rajono savivaldybės švietimo darbuotojų stažuotė Lenkijoje ir Čekijoje.

Stažuotės trukmė: 2019 m. lapkričio 17-23 dienomis

Stažuotės vieta: Lenkijos Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla, Punsko vaikų darželis, Punsko licėjus; Varšuvos „Jakuba Jasinskiego“ LXXII licėjus; Londynska pagrindinė mokykla Čekijoje, Karlovy Vary miesto Paštovny pagrindinė mokykla, Prahos Postupicka gimnazija.


Stažuotės dalyviai: Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė; Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danė Šiaudvytienė; Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė Daiva Rudminienė; Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Petrauskienė; Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius Virginijus Andrejauskas; Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė; Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius Juozas Žymančius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė; Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktorius Valdas Urniežius.

Stažuotės patirtys:

Mokytojai:

Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas, lietuvybės puoselėjimas popamokinėje ir mokyklos bendruomenės kultūrinėje.

Netradiciniai pamokų vedimo modeliai, aktyvieji mokymosi metodai, projektinė mokinių veikla.

Integruotas bendrųjų kompetencijų ugdymas (iniciatyvumo, bendradarbiavimo, viešojo kalbėjimo, informacinio raštingumo) visų pamokų metu.

Mokytojas – moderatorius, o ne informacijos perteikėjas.

Tikslingas ir minimalus namų darbų skyrimas.

Dėmesys kiekvieno vaiko ūgčiai ir jo gerovei.

Kolegialus grįžtamasis ryšys (kolega kolegai).

Vadovai:

Integruotas mokymas: matematika – fizika, istorija – geografija ir kt.

Patyriminio mokymosi taikymas.

Mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai, socialinis emocinis ugdymas.

Virtualūs pamokų tvarkaraščiai.

Mokyklos TV kanalas, kuriame demonstruojami mokinių kūrybiniai darbai, interviu.

Poilsio erdvės mokytojams.

Mažinti įtampą, kuriant palankų mokyklos mikroklimatą.

Savivaldybei:

Mokinių elgesio vertinimas balais.

Skiriamas dėmesys mokytojų skatinimui (įvairių lengvatų suteikimas).

Mokytojų stažuotės Lietuvoje ir užsienyje.

Projektinių veiklų ugdymo įstaigoms finansavimas (skelbiami įvairūs projektai, kuriuos finansuoja savivaldybė).                                               

Rekomendacija Lietuvos švietimo darbuotojams, kokioje savivaldybėje/mokykloje kokia tema būtų itin tikslinga semtis patirties

Varšuvos „Jakuba Jasinskiego“ LXXII licėjus patirtis karjeros projektavimo srityje (paramedikų ugdymas).  Londynska ir  Karlovy Vary miesto Paštovny pagrindinėse mokyklose Čekijoje socialinis emocinis ugdymas.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje“

Lapkričio 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje“. Joje dalyvavo mokyklų pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Renginio metu susipažindinta su aprobuotais ir aiškiai suformuluotais klasės valdymo būdais, dėmesio ir disciplinos palaikymu, tradicinėmis ir netradicinėmis darbo pamokoje formomis,  mokinių tarpusavio pagalbos, efektyvaus namų darbų patikrinimo būdais. Dalyviai išbandė efektyvios didaktikos atvejus, kaip sudominti mokinius per pamoką, kaip nenuobodžiai pakartoti temą, palaikyti susidomėjimą sprendžiant problemas.

,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija

Lapkričio 11 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Analizuotas ,,Kolegai kolega“ gerosios patirties sklaidos metodas. Aptarta kolegialaus grįžtamojo ryšio nauda ugdymo kokybei.

,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos bendradarbiavimo renginys Rietave

Projekto Lyderių laikas 3 (LL3) Šilalės savivaldybės kūrybinė komanda spalio 28 d. dalyvavo savivaldybių bendradarbiavimo renginyje, kuris vyko Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre.

Be šilališkių renginyje dalyvavo kūrybinės komandos iš Palangos, Plungės ir Rietavo savivaldybių. Komandų vadovai turėjo pristatyti savo nuveiktus darbus, aptarti temas, kurios nurodys tolesnę veiklos kryptį.

Renginio dalyviai išklausė LL 3 magistrių pranešimus: Reginos Rimkutės „Veiksniai, skatinantys bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų žinių pasidalinimą“ ir Loretos Vainauskienės ,,Švietimo įstaigų vadovų pasirengimas įgyvendinti pokyčius“. Savo įžvalgomis apie projekto eigą pasidalijo dr. Jūratė Valuckienė.

,,Lyderių laikas 3“ renginys – seminaras ,,Bendradarbiavimas: kaip priimti kokybiškus sprendimus“

Spalio 21 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Lyderių laikas 3“ renginys – seminaras „Bendradarbiavimas: kaip priimti kokybiškus sprendimus“. Seminare dalyvavo mokytojai, tėvai, kultūros centro, socialinių paslaugų namų, bibliotekos, muziejaus, vaikų globos namų specialistai. Renginio metu aptarti įstaigų darbuotojų bendradarbiavimo modeliai, kurie užtikrina greitą žinių pasidalijimą ir įgalina priimti greitus ir kokybiškus sprendimus.

,,Lyderių laikas 3“ renginys – seminaras ,,EQ praktiškai: kaip bendrauti su skirtingais žmonėmis“

Spalio 9 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Lyderių laikas 3“ renginys – seminaras „EQ praktiškai: kaip bendrauti su skirtingais žmonėmis“. Seminare dalyvavo kultūros centro, socialinių paslaugų namų, bibliotekos, muziejaus, vaikų globos namų specialistai. Renginio metu aptarti emocijų būdai, kaip atskirti vienas emocijas nuo kitų. Dalyviams suteikta žinių, kaip pasinaudoti emocijų siunčiama informacija mąstant, priimant sprendimus, modeliuojant elgesį ir veikiant.

,,Lyderių laikas 3” kūrybinės komandos konsultacija

Rugsėjo 23 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje  į konsultaciją susirinko LL3 projekto komandos nariai. Vadovaujami konsultantės Vidos Kaminskienės aptarė atliktus darbus. Mokėsi, kaip planuoti mokyklose įkurtų LL3 komandų veiklą, vertinti pamokų planus, organizuoti diskusijas su mokiniais.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“

Rugpjūčio 28 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Bartkus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė. Renginio metu analizuotas pamokos planavimas, orientuotas į problemų sprendimą ir mokymąsi. Aptarti pamokos įtraukties ir grįžtamojo ryšio strategijos, analizuotos priemonės skatinančios pamokoje mokinio mąstymą, motyvaciją.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Kiekvieno mokinio dalyvavimą ir pažangą įgalinantis ugdymas“

Gegužės 27 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Kiekvieno mokinio dalyvavimą ir pažangą įgalinantis ugdymas“. Renginio metu supažindinta su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo rodikliais, kurie yra neatsiejama mokymo ir mokymosi dalis. Dalyviams suteikta vertinga informacija apie mokinio vertinimo daromos pažangos ryšį su ugdymo programos efektyvumu. Tai įgalina priimti svarbius sprendimus apie individualizuotos programos turinio pakeitimus, tinkamų ugdymo metodų ir būdų, mokymo(si) strategijų parinkimą.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Individualizuotas, diferencijuotas ir personalizuotas mokymas“

Gegužės 23 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Individualizuotas, diferencijuotas ir personalizuotas mokymas“. Renginio metu supažindinta su diferencijavimo, individualizavimo temomis, pateikta personalizavimo sampratos esmė ugdymo procese. Suteikta teorinių žinių kaip taikyti personalizuoto mokymo (ugdymo sąveikos, orientuojantis į vaikų ARS, pagrindu) strategiją, kaip tikėtiną sėkmingo mokymosi sąlygą.