Veiklos sritys

Atnaujinta 2019-09-12

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba – Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 2001 m. rugsėjo 1 d. Įsteigimo pagrindas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. 183 „Dėl Šilalės rajono švietimo centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos veiklą reglamentuoja Šilalės švietimo pagalbos tarnybos nuostatai patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-37 ,,DĖL ŠILALĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO”.

Tarnybos veiklos rūšys:

                Pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

14.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

14.2 kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

14.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

14.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

  1. Kitos veiklos rūšys:

15.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

15.2. kompiuterių nuoma, kodas 77.33.10;

15.3. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12.

15.4. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30.

15.5. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99.

15.6. kūrybinė, meninė, ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.

Tarnybos veiklos uždaviniai:

17.1. tenkinti švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų poreikius gauti kokybiškas švietimo paslaugas;

17.2. sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų mokymuisi;

17.3. tirti ir prognozuoti švietimo darbuotojų, kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos, mokymosi visą gyvenimą poreikius;

17.4. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą;

17.5. skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams ir kitiems suaugusiesiems tobulinti profesinį meistriškumą;

17.6. organizuoti metodinę veiklą, teikti metodinę pagalbą mokykloms, mokytojams, skleisti šalies ir užsienio pedagogų veiklos inovacijas;

17.7. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, asmenybes psichologines ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;

17.8. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų, globėjų (rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

17.9. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

Paslaugų vartotojai

1. Ugdymo įstaigų bendruomenės;
2. Kaimų, miestelių bendruomenės;
3. Rajono kultūros darbuotojai;
4. Rajono savivaldybės ir seniūnijų specialistai;
5. Aplinkinių rajonų pedagogai, kitų sričių specialistai;
6. Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai.