Konferencija ,,Savanoriškos veiklos organizavimas ekstremaliosios situacijos metu“

Rugsėjo 30 d. nuotoliniu būdu vyko konferencija „Savanoriškos veiklos organizavimas ekstremalios situacijos metu“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Konferencijos metu buvo pristatytos ir aptartos metodinės rekomendacijos savanorišką veiklą koordinuojančioms ir vykdančioms organizacijoms, pasidalinta gerąja organizacijų ir savivaldybių patirtimi.

Pristatyti Bendrųjų programų atnaujinimo darbai

Rugsėjo 24 d. nuotoliniu būdu įvyko Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) informacinis renginys, skirtas savivaldybių švietimo padalinių vadovams, specialistams, atsakingiems už UTA įgyvendinimą savivaldybėse bei Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos atstovams, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė.
Susitikimo metu buvo apžvelgta UTA eiga, pristatyti atlikti bei planuojami Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbai. Aptarti kiti aspektai, susiję su savivaldybių ir švietimo centrų vaidmeniu atnaujinant bei diegiant atnaujintas BP.
Pristatyta UTA projekto veikla „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“, kurios tikslas – parengti „Kriterijus savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“. Juos rengia ekspertų grupė iš 5 savivaldybių savanorių – Alytaus, Druskininkų, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono ir Prienų rajono.

Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 23 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarime aptartas metodinės veiklos planas 2020-2021 m. m. Dalintasi mintimis apie nuotolinio darbo ypatumus, išklausyti mokytojų pasiūlymai. Diskutuota apie muzikos olimpiados užduotis, naujausia muzikine metodine literatūra ir informacija, įrašais, renginių scenarijais ir kt.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 22 d. organizavo kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ antrąją dalį, kurioje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“

Rugsėjo 22 d. vyko kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ III dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 22 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ baigiamąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės greitosios medicinos stoties specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Psichologų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 18 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko psichologų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo išrinktas naujas metodinės grupės pirmininkas. Juo tapo Raminta Satkevičiūtė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Susitikimo metu pasidalinta rekomendacijomis ir metodinėmis priemonėmis, aptartos nuotolinio darbo aktualijos. 

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 18 d. organizavo kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ antrąją dalį, kurioje dalyvavo Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 17 d. vyko tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Susitikimo metu Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė pristatė pasikeitusius kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Svečias iš Telšių vyskupijos katechetikos centro mons. Rimantas Gudlinkis atvežė dovanų Šilalės rajonui 100 egz. Šventojo Rašto. Susitikimo metu aptartos aktualios problemos mokykloje, kurios kyla dėl COVID-19 pandemijos.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 16 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Asta Bataitytė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos logopedė, specialioji pedagogė. Buvo diskutuojama apie nuotolinio mokymo(si) problemas, sunkumus, sėkmes. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2020-2021 mokslų metų veiklos planas.

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 11 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo išrinktas naujas metodinės grupės pirmininkas. Juo tapo Valentina Kinderienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos technologijų vyr. mokytoja. Diskutuota apie nuotolinio mokymo(si) patirtas sėkmes, problemas, surastus optimaliausius sprendinius galimiems ateities nuotolinio mokymosi iššūkiams.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 8 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, pasidalinta gerąja patirtimi ir įžvalgomis dėl 2020-2021 mokslų metų.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 3 d. organizavo kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ pirmąją dalį, kurioje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 3 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ I dalį, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų namų specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 3 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ IV dalį, kuriuose dalyvavo Šilalės greitosios medicinos stoties specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Su rugsėjo pirmąja!