Respublikinis virtualus konkursas ,,Aš laimingas, kai…“

Vasario mėn. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė ir logopedė organizavo respublikinį virtualų konkursą ,,Aš laimingas, kai…“. Konkurse dalyvavo pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų mokiniai. Ugdytinius konkursui ruošė specialieji pedagogai, logopedai, tėvai/globėjai.

Konkurso tikslas – skatinti ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškumą, lavinti kalbinius gebėjimus, vaizduotę.

Dėkojame konkurso dalyviams. 

Švietimo pokyčių forumas 2021 „Menas mokyti(s) prasmingai“

Vasario 25 d. nuotoliniu būdu vyko švietimo pokyčių forumas 2021 „Menas mokyti(s) prasmingai“, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Forume gerąja patirtimi dalinosi švietimo bendruomenėje gerai žinomi švietimo konsultantai Julija Ladygienė ir Vaidas Arvasevičius. Pozityvios disciplinos kultūrą nagrinėjo Simona Boguckienė. Aktorius, režisierius ir asocijuotas GoodPeople.lt konsultantas Sakalas Uždavinys apžvelgė, kaip subjektyvumu nesugriauti kūrybiškumo, o SMK direktorė Viktorija Palubinskienė ir SMK Kauno filialo vadovė Inga Bilinskienė kalbėjo apie patyriminio mokymo(si) prasmę. Forumo metu taip pat buvo keliamas klausimas, kas yra naujoji ugdymo(si) ekologija.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Vasario 23 d. vyko penktoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuota pažinimo kompetencija, kurios metu supažindinta su mokinio kryptingais pasirinkimais, pažinimo metodų taikymu, kritiniu mąstymu analizuojant ir sprendžiant problemas.

Nuotolinė tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda“

Vasario 18-20 dienomis vyko nuotolinė tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Konferencijos metu lektoriai iš Lietuvos, Estijos, Izraelio, Norvegijos, JAE, Šeicarijos ir kt. šalių gvildeno įtraukiojo ugdymo klausimus, išsakytos ir išgirstos įvairių interesų grupių įžvalgos ir patirtys įtraukiojo ugdymo tema.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Vyko apskritojo stalo diskusija ,,Nuotolinio mokymo(si) geroji patirtis užsienio kalbų pamokose. Galimybės ir iššūkiai“, kurios metu išryškėjo nuotolinio ugdymo privalumui ir trūkumai.

Ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. įvyko Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Danė Šiaudvytienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, perskaitė pranešimą „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“.

Psichologų metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. vyko nuotolinis Šilalės rajono psichologų metodinis pasitarimas. Psichologės aptarė vykstančius aktualius mokymus ir pasidalijo patirtimi bendradarbiaujant su kitomis institucijomis bei kaip jos gali padėti suteikiant reikiamą pagalbą mokiniams.

,,Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“

Vasario 15 d. vyko nuotolinis seminaro „Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“ pirmoji dalis, kurioje dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu pateikta žinių apie mokymąsi gerinančio grįžtamojo ryšio modelius, problemas, pagrįstas praktikos pavyzdžiais. Supažindinama su  IQES online metodika „Grįžtamasis ryšys aštuoniais žingsniais“, kaip interpretuoti anketų duomenis, organizuoti refleksiją.

„Vaikystė šešėlyje: aš šalia, atpažink mane!”

Vasario 9 d.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) kartu su socialiniais partneriais – Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija bei šios idėjos pradininkais Asociacija „Mentor Lietuva“ organizavo nuotolinį renginį „Vaikystė šešėlyje: aš šalia, atpažink mane!“. Renginys skirtas paminėti savaitei apie vaikystę, kurią temdo tėvų alkoholio vartojimas, bei atkreipti dėmesį į problemas su kuriomis susiduria alkoholį vartojančių tėvų šeimose augantys vaikai, skatinti jiems padėti,  ieškoti bei sulaukti pagalbos. Plačiau…

„Įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“

Vasario 12 d. vyko nuotolinė viešoji konsultacija akredituotoms pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms „Įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Viešosios konsultacijos metu dvi pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos dalinosi savo patirtimi apie įsivertinimo veiksmingumą bei pristatė „Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijas“. Konsultacijos tikslas – skatinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijas atlikti įsivertinimą. 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Vasario 11 d. vyko nuotolinis specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu aptarti nuotolinio mokymo sunkumai, pasidalinta informacija, kokiomis kompiuterinėmis priemonėmis, žaidimais, internetiniais puslapiais naudotis organizuojant nuotolinį vaikų mokymą.

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

2021 m. vasario 11 d. vyko Šilalės rajono socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Lina Ivanauskaitė – Bertašienė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos socialinė pedagogė, skaitė pranešimą tema ,,Emocinis ir socialinis ugdymas mokykloje“. Elena Bartkienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė, pristatė piešinių konkurso – atviruko „Geriausios dovanos – tai tikri draugai“ nuostatus.

,,Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos pradiniame ir viduriniame ugdyme: fizinis pajėgumas“

Vasario 10 d. vyko nuotolinis seminaras „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos pradiniame ir viduriniame ugdyme: fizinis pajėgumas“, kuriame dalyvavo Šilalės rajono ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojai. Seminaro metu pateikta analizė mokinių fizinio pajėgumo situacija Lietuvoje ir užsienyje. Analizuoti praktiniai pavyzdžiai mokinių fizinio pajėgumo testavimui, nagrinėtos lavinimo galimybės esant nuotoliniam mokymui.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Vasario 9 d. vyko ketvirtoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuota kūrybiškumo kompetencija, kuri ugdo gebėjimą tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus mokymo(si) procese.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 8 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptartas metodinės veiklos planas 2020-2021 m. m., anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) organizavimas. Nutarta vasario 18 d. 10.00 val. organizuoti apskritojo stalo diskusiją ,,Nuotolinio mokymo(si) geroji patirtis užsienio kalbų pamokose. Galimybės ir iššūkiai“.

Diskusija „Skaitmeninė medžiaga: kokia ji turėtų būti, kad mokytojai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti?“

Vasario 8 d. vyko nuotolinė diskusija „Skaitmeninė medžiaga: kokia ji turėtų būti, kad mokytojai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti?“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Seimo narės prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės organizuojamoje diskusijoje pranešimus apie skaitmeninę medžiagą, kuria mokytojai galėtų veiksmingai pasinaudoti skaitė Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto nariai, politikai bei atsakingi Prezidentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei jai pavaldžių institucijų vadovai.

Susitikimo metu pateikti siūlymai, kokia turėtų būti skaitmeninė medžiaga, kad mokytojai ir mokiniai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir padinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas

Vasario 3 dieną vyko nuotolinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu Šilalės lopšelio – darželio ,,Žiogelis“ auklėtoja Sigita Bartkuvienė pristatė ugdymo priemonę ,,Aš pažįstu skaičius, formas ir spalvas“ bei leidinį ,,Lino grožis ir skonis“.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Sausio 19 d. vyko antroji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuota pilietiškumo kompetencija, jos integravimas  į mokomuosius dalykus.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Sausio 15 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Irena Linkytė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos anglų k. vyr. mokytoja. Pasitarimo metu aptartas metodinio būrelio pavadinimo keitimas. Nutarta, kad būrelio pavadinimas – užsienio kalbų mokytojų metodinis būrelis, kurio veikloje dalyvaus anglų, rusų, vokiečių kalbų mokytojai.