„Moterų autizmas: atpažinimas ir pagalba“

Balandžio 1d. vyko konferencija “Moterų autizmas: atpažinimas ir pagalba“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos logopedė. Konferencijos metu buvo pristatyta, kaip planuojama gerinti paslaugų teikimo kokybę vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų. Taip pat buvo rodomas filmas „Nematomosios“, kurio idėja atspindėjo konferencijos tematiką, jog nematomos (autizmo sutrikimą turinčios) mergaitės taptų matomos visuomenėje.

Su Šv. Velykomis

„Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Kovo 30 d. vyko nuotoliniai kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ pirmoji dalis, kurioje dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytojai. Kursų metu buvo analizuojamas bendro emocinio klimato įvertinimas, bei aktualių mokyklai problemų psichikos sveikatos srityje identifikavimas ir prioritetų numatymas.

Multidimensinės šeimos terapijos diegimo Lietuvoje nuotolinė konferencija

Kovo 25 d. vyko multidimensinės šeimos terapijos diegimo Lietuvoje nuotolinė konferencija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Konferencijos metu dalyviai iš Norvegijos, Nyderlandų ir Lietuvos pasidalino įrodymais grįstų priemonių taikymo patirtimi dirbant su šeimomis ir sudėtingo elgesio vaikais bei jaunimu, siekiant juos motyvuoti ir padėti įsitraukti į sprendimų priėmimą.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 23 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu analizuota ,,Kompetencijos socialinio ugdymo bendrojoje programoje“. Nagrinėtas mokinio suvokimas, kaip nusakomi artimosios aplinkos socialinio gyvenimo procesai, kaip pripažįstamos ir gerbiamos kitų žmonių individualumas dalyvavimas klasės ar mokyklos bendruomenės gyvenime, siūlomi įvairių konfliktų sprendimo būdai.

Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?

Kovo 18 d. vyko nuotolinis seminaro „Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“ baigiamoji dalis, kurioje dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu teiktas dalyvių grįžtamasis ryšys. Aptarti pokyčiai, atliktas kompetencijų voratinklių palyginimas prieš užsiėmimus ir po jų, išskirtos stipriosios ir silpniausios vietos bei trukdžiai.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 16 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu nagrinėta ,,Kompetencijos gamtamokslio ugdymo bendrojoje programoje“. Analizuota kaip ši kompetencija mokiniams išugdo gebėjimus, kurių reikia pažįstant pasaulį, jį tiriant, bendradarbiaujant su kitais; gebėjimą suvokti įvairią informaciją, ją tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti; gebėjimą taikyti įgytas žinias bei patirtį; gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas; gebėjimą veikti; ugdytis vertybines nuostatas: toleranciją kitiems ir kitokiems, pagarbą gyvybei, įsipareigojimą ir atsakomybę už savo ir kitų gyvybę ir sveikatą, už viską, kas vyksta greta.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Kovo 16 d. vyko mokymų pirmoji dalis ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai. Mokymų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Respublikinis virtualus konkursas ,,Aš laimingas, kai…“

Vasario mėn. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė ir logopedė organizavo respublikinį virtualų konkursą ,,Aš laimingas, kai…“. Konkurse dalyvavo pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų mokiniai. Ugdytinius konkursui ruošė specialieji pedagogai, logopedai, tėvai/globėjai.

Konkurso tikslas – skatinti ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškumą, lavinti kalbinius gebėjimus, vaizduotę.

Dėkojame konkurso dalyviams. 

Švietimo pokyčių forumas 2021 „Menas mokyti(s) prasmingai“

Vasario 25 d. nuotoliniu būdu vyko švietimo pokyčių forumas 2021 „Menas mokyti(s) prasmingai“, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Forume gerąja patirtimi dalinosi švietimo bendruomenėje gerai žinomi švietimo konsultantai Julija Ladygienė ir Vaidas Arvasevičius. Pozityvios disciplinos kultūrą nagrinėjo Simona Boguckienė. Aktorius, režisierius ir asocijuotas GoodPeople.lt konsultantas Sakalas Uždavinys apžvelgė, kaip subjektyvumu nesugriauti kūrybiškumo, o SMK direktorė Viktorija Palubinskienė ir SMK Kauno filialo vadovė Inga Bilinskienė kalbėjo apie patyriminio mokymo(si) prasmę. Forumo metu taip pat buvo keliamas klausimas, kas yra naujoji ugdymo(si) ekologija.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Vasario 23 d. vyko penktoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuota pažinimo kompetencija, kurios metu supažindinta su mokinio kryptingais pasirinkimais, pažinimo metodų taikymu, kritiniu mąstymu analizuojant ir sprendžiant problemas.

Nuotolinė tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda“

Vasario 18-20 dienomis vyko nuotolinė tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Konferencijos metu lektoriai iš Lietuvos, Estijos, Izraelio, Norvegijos, JAE, Šeicarijos ir kt. šalių gvildeno įtraukiojo ugdymo klausimus, išsakytos ir išgirstos įvairių interesų grupių įžvalgos ir patirtys įtraukiojo ugdymo tema.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Vyko apskritojo stalo diskusija ,,Nuotolinio mokymo(si) geroji patirtis užsienio kalbų pamokose. Galimybės ir iššūkiai“, kurios metu išryškėjo nuotolinio ugdymo privalumui ir trūkumai.

Ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. įvyko Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Danė Šiaudvytienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, perskaitė pranešimą „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“.

Psichologų metodinis pasitarimas

Vasario 18 d. vyko nuotolinis Šilalės rajono psichologų metodinis pasitarimas. Psichologės aptarė vykstančius aktualius mokymus ir pasidalijo patirtimi bendradarbiaujant su kitomis institucijomis bei kaip jos gali padėti suteikiant reikiamą pagalbą mokiniams.

,,Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“

Vasario 15 d. vyko nuotolinis seminaro „Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“ pirmoji dalis, kurioje dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu pateikta žinių apie mokymąsi gerinančio grįžtamojo ryšio modelius, problemas, pagrįstas praktikos pavyzdžiais. Supažindinama su  IQES online metodika „Grįžtamasis ryšys aštuoniais žingsniais“, kaip interpretuoti anketų duomenis, organizuoti refleksiją.

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

„Vaikystė šešėlyje: aš šalia, atpažink mane!”

Vasario 9 d.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) kartu su socialiniais partneriais – Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija bei šios idėjos pradininkais Asociacija „Mentor Lietuva“ organizavo nuotolinį renginį „Vaikystė šešėlyje: aš šalia, atpažink mane!“. Renginys skirtas paminėti savaitei apie vaikystę, kurią temdo tėvų alkoholio vartojimas, bei atkreipti dėmesį į problemas su kuriomis susiduria alkoholį vartojančių tėvų šeimose augantys vaikai, skatinti jiems padėti,  ieškoti bei sulaukti pagalbos. Plačiau…

„Įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“

Vasario 12 d. vyko nuotolinė viešoji konsultacija akredituotoms pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms „Įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Viešosios konsultacijos metu dvi pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos dalinosi savo patirtimi apie įsivertinimo veiksmingumą bei pristatė „Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijas“. Konsultacijos tikslas – skatinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijas atlikti įsivertinimą.