Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 3 d. organizavo kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ pirmąją dalį, kurioje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 3 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ I dalį, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų namų specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 3 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ IV dalį, kuriuose dalyvavo Šilalės greitosios medicinos stoties specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Su rugsėjo pirmąja!

Konferencija ,,Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“

Rugpjūčio 26 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko konferencija „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė. Renginio metu dalyviams suteikta žinių psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimo srityse.

Kursai „Plaukimo pamokos organizavimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas“

Rugpjūčio 20-21 ir 25 d. vyko kursų „Plaukimo pamokos organizavimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas“ pirmoji dalis, kurioje dalyvavo kūno kultūros mokytojai, plaukimo treneriai. Kursų metu dalyviai susipažino su vandens savybėmis, plaukimo istorija, saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis,  parengiamaisiais pratimais vandenyje, pagrindiniais plaukimo testais. Baseine mokėsi plaukimo būdų technikos, saugių šuolių ir žaidimų vandenyje.

Seminaras ,,Specialistų, dirbančių su klientais, bazinių analizės įgūdžių tobulinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugpjūčio 25 d. organizavo seminarą „Specialistų, dirbančių su klientais, bazinių analizės įgūdžių tobulinimas“. Seminaro metu dalyviai susipažino su bazinėmis analizės žiniomis, jų įvairove, įtaka sėkmingai komunikacijai ir profesinei veiklai bei šių teorinių žinių praktinėmis pritaikymo galimybėmis.

Konferencija

TAU klausytojų mokslo metų užbaigimo šventė

2020 m. liepos 22 d. Šilalės rajono Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai rinkosi į mokslo metų užbaigimo šventę Šilalės kultūros centre. Šventės metu iškilmingai įteikti trečiojo amžiaus universiteto baigimo pažymėjimai Kaltinėnų, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Šiauduvos, Bijotų ir Upynos grupių klausytojams. 239 universiteto dalyviai sėkmingai užbaigė dviejų metų trukmės neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programą.  Šventėje dalyvavo ir absolventus sveikino klausytojai iš Laukuvos ir Žadeikių grupės, kurie pažymėjimus gaus kitų mokslo metų pabaigoje.

Susirinkusius klausytojus sveikino Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Bartkus ir administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, palinkėjo kūrybinės sėkmės ir sveikatos.

2018 – 2020 m. m. klausytojai rinkosi į užsiėmimus: paskaitas, diskusijas, šventes, išvykas. Paskaitas skaitė įvairių sričių kviestiniai ir vietiniai lektoriai: rašytojai, aktoriai, psichologai, žurnalistai, gydytojai, žolininkai, įvairių sričių dėstytojai ir mokytojai, jogos, aromaterapijos, sveikos gyvensenos žinovai. Klausytojai įgijo naujų žinių ir gebėjimų sveikatos, psichologijos, mokymosi ir kitose srityse. Tačiau svarbiausia, pasak klausytojų, dalyvavimas Trečiojo amžiaus universiteto veikloje sudaro galimybes bendrauti, susitikti vieni su kitais ir prasmingai praleisti laiką.

Mokslo metų pabaigos šventę dainomis papuošė ,,La Forza“ atlikėjos.

Edukacinė išvyka ,,Kolektyvo sutelktumas ir asmeninis indėlis į bendruomeniškumo stiprinimą“

Birželio 25-26 d. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai vyko į edukacinę išvyką ,,Kolektyvo sutelktumas ir asmeninis indėlis į bendruomeniškumo stiprinimą“. Dalyviai užsiėmimo metu atskleidė asmenines ir kolektyvo motyvacijos stiprinimo bei tobulėjimo galimybes, kurios gerina kolegų tarpasmeninius santykius bei skatina bendradarbiavimą.

Seminaro ,,Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“ baigiamoji dalis

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru birželio 23 d. organizavo seminaro „Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“ baigiamoji dalį, kurioje dalyvavo Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Seminaro metu dalyviams pateikta žinių apie aktyvių metodų pagalbą stiprinant socialines emocines dalyvių kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius ir gerintų kolektyvo emocinį foną. Aptarti motyvacijos klausimai, išskiriant asmeninius ir bendrus kolektyvo motyvavimo šaltinius. Išanalizuoti kolektyvo narių tarpusavio santykiai, išryškintos grėsmės, kurios paverčiamos į galimybes.

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Birželio 23 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptarta ekskursijos į Rygą, kuri buvo atšaukta dėl karantino paskelbimo, programa. Diskutuota dėl Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventės, kuri planuojama Šilalės kultūros centre liepos 22 d. 11.00 val.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai

Birželio 15, 16 ir 19 dienomis Šilalės meno mokykloje vyko kursų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimas“ baigiamoji dalis, kurioje dalyvavo Šilalės meno mokyklos pedagogai. Šių kursų tikslas tobulinti mokytojų kompetenciją ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus.

Seminaro ,,Psichologinės krizės ir savipagalba“ antroji dalis

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru birželio 17 d. organizavo seminaro „Psichologinės krizės ir savipagalba“ antrąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Seminaro metu dalyviams pateikta teorinių žinių apie psichologines krizes, jų tipus, etapus, savipagalbos būdus, psichologinį atsparumą bei jo ugdymą. Pristatytos savipagalbos metodikos ir praktiniai jų taikymo įgūdžiai.

Seminaro ,,Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“ pirmoji dalis

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru birželio 15 d. organizavo seminaro „Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“ pirmąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Seminaro metu dalyviams pateikta žinių apie aktyvių metodų pagalbą stiprinant socialines emocines dalyvių kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius ir gerintų kolektyvo emocinį foną. Aptarti motyvacijos klausimai, išskiriant asmeninius ir bendrus kolektyvo motyvavimo šaltinius. Išanalizuoti kolektyvo narių tarpusavio santykiai, išryškintos grėsmės, kurios paverčiamos į galimybes.

Seminaro ,,Psichologinės krizės ir savipagalba“ pirmoji dalis

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru birželio 12 d. organizavo seminarą „Psichologinės krizės ir savipagalba“ pirmąją dalį, kuriame dalyvavo Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Seminaro metu dalyviams pateikta teorinių žinių apie psichologines krizes, jų tipus, etapus, savipagalbos būdus, psichologinį atsparumą bei jo ugdymą. Pristatytos savipagalbos metodikos ir praktiniai jų taikymo įgūdžiai.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Birželio 8-9 d. vyko mokymų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ baigiamoji dalis, kurioje dalyvavo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.