Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru gruodžio 1 d. organizavo nuotolinių kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ baigiamąją dalį, kurioje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Darbinės diagnostikos priemonės Melba pristatymas

Lapkričio 24, 25, 26 ir 30 d. vyko ESF projekto  ,,Turi profesiją – turi ateitį!” darbinės diagnostikos priemonės Melba, skirtos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesiniam kryptingumui įvertinti naudojimo mokymai. Mokymų metu vyko Melba metodo pristatymas, susipažinimas su Melba metodo savybių apibrėžimais, vertinimo gairėmis.

Mokymai ,,Vaikų probleminio elgesio valdymas“

Lapkričio 25-26 dienomis vyko nuotoliniai mokymai ,,Vaikų probleminio elgesio valdymas“, kuriuose dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė. Mokymų metu supažindinta su vaikų probleminio elgesio samprata, elgesio stebėjimo įrankiais, probleminio elgesio sprendimo būdais. Aptartos probleminio elgesio priežastys.

Mokymus organizavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius.

Mokymai ,,Darbas su vaikais, turinčiais autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“

Lapkričio 24-25 dienomis vyko nuotoliniai teoriniai ir praktiniai mokymai ,,Darbas su vaikais, turinčiais autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“, kuriuose dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė. Mokymų metu supažindinta su Dovilų pagrindinės mokyklos gerąja patirtimi funkcinio elgesio vertinime, VšĮ katalikiško darželio ,,Mažutėliams“ ugdymo įstaigos veiksniais ir praktika ugdant vaikus turinčius specialiuosius poreikius. Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio ,,Čiauškutis“ logopedė pasidalijo gerąja patirtimi ,,Vizualinio struktūravimo svarba ir ypatumai, ugdant vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų. Augmeninė ir alternatyvioji komunikacija, jos parinkimas“.

Mokymus finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

,,Kaip palaikyti mokinių mokymosi motyvaciją?“

Lapkričio 25 d. vyko nuotolinis seminaras „Kaip palaikyti mokinių mokymosi motyvaciją?“, kuriame dalyvavo Šilalės rajono ugdymo įstaigų pedagogai. Seminaro metu pateikta pavyzdžių, kaip motyvuoti mokinį ir suteikti jam paramą mokymosi procese, kad užtikrinti sėkmingą ugdymo veiklą. Analizuoti mokinius veikiantys motyvai  bei gilintos žinios apie motyvuojančius mokymo metodus.

,,Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymai“

Šių metų lapkričio 18, 19, 20 dienomis Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė dalyvavo mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymų pirmoje dalyje. Mokymuose nagrinėta švietimo kokybės samprata, analizuoti mokyklos veiklos kokybės

įsivertinimą reglamentuojantys teisės aktai, aktualios Švietimo įstatymo ir Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. nuostatos, analizuota Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija bei Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika,

rodiklių sistema. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas kokybinių tyrimų prieigai koncentruojantis į veiklos ir atvejo tyrimų strategijas, suteikta žinių apie empirinių tyrimų vidinę loginę struktūrą ir jos atskirus komponentus, atliekamų matavimų kokybės kriterijus.

Praktinio darbo metu analizuojami konkretūs praktikos pavyzdžiai ir situacijos, modeliuojami tyrimų fragmentai praktiškai išbandant konkrečius duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus.

Psichologų metodinis pasitarimas

Lapkričio 19 dieną vyko nuotolinis psichologų metodinis pasitarimas, kurio metu aptarti psichologo darbo organizavimo nuotoliniu ar mišriu būdu aspektai ir šiuo metu kylantys iššūkiai. Dalintasi gerąja patirtimi, kuri padeda pamatyti naujas galimybes dėl pagalbos mokiniams teikimo karantino metu.

,,Emocinė sveikata gyvenimui“

Lapkričio 16 d. vyko nuotolinis seminaras „Emocinė sveikata gyvenimui“, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Mokymų  metu analizuotas intelekto koeficiento ir emocinio intelekto santykis. Smegenų struktūros analizė leido geriau suprasti tam tikrus žmogaus elgsenos  modelius. Akcentuota, kad emocinis komponentas labai svarbus žmogaus veiklai.

„Mokinių ugdymo(si) organizavimo iššūkiai taikant nuotolinį mokymą(si)“

Lapkričio 10 d. vyko nuotolinė Lietuvos švietimo centrų konferencija „Mokinių ugdymo(si) organizavimo iššūkiai taikant nuotolinį mokymą(si)“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Renginio metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, įžvalgomis ir patarimais taikant nuotolinį mokymą (si).

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru lapkričio 10 d. organizavo nuotolinį kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ ketvirtąją dalį, kurioje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru lapkričio 5 d. organizavo nuotolinį kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ baigiamąją dalį, kurioje dalyvavo Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

,,Mokymasis visą gyvenimą: įpročiai, patrauklumas, barjerai ir naudos suvokimas“

Spalio 27 d. nuotoliniu būdu vyko renginys „Mokymasis visą gyvenimą: įpročiai, patrauklumas, barjerai ir naudos suvokimas“, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Renginio metu buvo pristatytas gyventojų požiūris į mokymąsi visą gyvenimą, visapusiškai apibūdintos jų mokymosi patirtys.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru spalio 19 ir 26 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ IV  dalį, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų namų specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Parodos „Linksmieji vabalėliai“ atidarymas

Spalio 23 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių (dailės mokytoja ekspertė Laimutė Rupšytė) kūrybinių darbų paroda „Linksmieji vabalėliai“. Pasidžiaugti mokinių kūrybiškumu į parodos atidarymą atvyko ir mokinių tėveliai, o kiekvienam darbo autoriui įteikta padėka.

Psichologų metodinis pasitarimas

Spalio 22 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko psichologų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarti sudėtingi psichologinių konsultacijų atvejai bei pasidalinta gerąja patirtimi.

Paskaita TAU klausytojams „Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksniai ir jų profilaktika, sveikatos rodiklių supratimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru spalio 20 ir 22 d. organizavo paskaitą „Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksniai ir jų profilaktika, sveikatos rodiklių supratimas“, kurioje dalyvavo Kvėdarnos, Pajūrio, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių apie sveiką mitybą, kaip jos dėka galima išvengti širdies ir kraujagyslių ligų, insultų, 2 tipo cukrinio diabeto  ir vėžio atvejų.  Paskaitos metu aptartas naujausias požiūris į dažniausias lėtines ligas, rizikos veiksnius, buvo analizuojamos praktinės situacijos.

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto klausytojų pažintis su Telšiais

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universitetas, veikiantis prie Šilalės švietimo pagalbos tarnybos, kartu su Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetu siekdami įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo projektą ,,Turiningas senjorų gyvenimas 2020 metais“  spalio 21 d. įgyvendino veiklą ,,Etnokultūrinės savimonės stiprinimas per Lietuvos regionų etninės kultūros pažinimą“. Kartu pakvietė dalyvauti Telšių trečiojo amžiaus universiteto klausytojus.

Susitikimas su Telšių trečiojo amžiaus universiteto klausytojais vyko Žemaitijos kaimo ekspozicijoje. Visi dalyvavo edukacijoje – paskaitoje ,,Piešimas ant stiklo“, kurios tikslas ugdyti dalyvių kūrybinę vaizduotę ir meninę saviraišką. Susipažino su muziejuje saugomais Žemaitijos dvarų paveldo ir miestiečių buities eksponatais iš stiklo ir krištolo. Dalyviai sužinojo ir praktiškai pabandė šiuolaikiškus stiklo dekoravimo būdus, pagilino etnokultūrines žinias, kurios leis suvokti savo tautos ir jos kultūros savitumą, etninės kultūros vertybių išliekamąją vertę visuomenei, sieks būti aktyviais etnokultūrinių regionų papročių puoselėtojais.

Su gidais susitikome prie Telšių informacinio centro. Nuo čia prasidėjo universiteto klausytojų ekskursija po Telšių miestą. Gidas, kuris visą laiką bendravo žemaitiškai, pasakojo Žemaitijos istoriją, kokie žemaičiai buvo užsispyrę ir ištvermingi. Nors miestas ne kartą buvo niokotas gaisrų, tačiau žmonės ir vėl sugebėjo jį atstatyti. Sužinojome, kad Telšiai, kaip ir Roma, stovi ant septynių kalvų. Mieste gyveno daug žydų, kurie turėjo ne tik savo didesnes ar mažesnes įmonėles, bet ir mokyklą, kurioje mokėsi studentai iš visos Europos. Šis pastatas yra Iždinės gatvėje, o ant sienos į praeivius žiūri linksmas žydelis su jau nutrinta auksine nosimi. Dar ir dabar Amerikoje yra žydų mokykla, kuri pavadinta Telšių žydų mokyklos vardu.

Smagią pažintį su Telšiais pratęsėme kavinėje ,,Senamiestis“. Bendravome prie arbatos puodelio, dalijomės gerąją patirtimi.

Nors pamatėme tik mažą dalį miesto grožio, mažosios architektūros puošmenų, bet džiaugiamės giliau pažinę Telšių ir jo krašto istoriją, kultūrinio paveldo autentiškumą. Visa savo esybe pajautėme ir įsitikinome, kad nuo kiekvieno mūsų mažų darbų priklauso Lietuvos miestų ir miestelių patrauklumas, unikalumas, grožis ir istorijos išsaugojimas. Kupini įspūdžių, gražios bendrystės, su puikia nuotaika sugrįžome į Šilalę.

Laukia naujos paskaitos, susitikimai, įdomios pažintys ir kelionės, suteikiančios mūsų gyvenimui pažinimo džiaugsmą.

Paskaita TAU klausytojams „Šiuolaikinių medijų grimasos“

Spalio 21 d. Šilalės ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Šiuolaikinių medijų grimasos“. Užsiėmimo metu dalyviai susipažindino su medijų raida. Aptarta, kaip kritiškai įvertinti medijų kuriamą turinį ir sklaidą.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru spalio 21 d. organizavo kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ ketvirtąją dalį, kurioje dalyvavo Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.