Pedagoginė psichologinė pagalba

Atnaujinta 2023-01-02

Pagrindinis pagalbos tikslas – nustatyti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius,  konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų turinčius asmenis, siūlyti rinktis ugdymo formas, būdus, metodus bei vietą, stiprinti pedagogų, tėvų/globėjų gebėjimą ugdyti šiuos vaikus, didinant jų ugdymosi veiksmingumą.

Logopedas  konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

Specialusis pedagogas konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus/globėjus, rūpintojus ir pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, individualiųjų ugdymo programų rengimo klausimais.

Psichologas padeda spręsti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokini (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuodamas.

Socialinis pedagogas įvertina mokinio (vaiko), jo šeimos gyvenimo ir ugdymo sąlygas, socialines problemas bei poreikius ir, bendradarbiaudamas su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, padeda jas spręsti.

Registracija į užsiėmimus tel. 8 449 70088.
Darbo laikas:

I – IV     8.00 – 17.00
V            8.00 – 15.45

Dokumentai

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašas.

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašo 1 priedas.

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašo 2 priedas.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 patvirtinto Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas.

Naujausi teisės aktai

Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas Šilalės rajone