Paskaita TAU klausytojams „Antropocenas – naujas planetos Žemė raidos etapas“

Sausio 16-19 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Antropocenas – naujas planetos Žemė raidos etapas“. Paskaitos metu lektorius klausytojus supažindino su antropoceno sąvoka, jos esme. Žmogaus veikla tampa tokia reikšminga, kad ji nustelbia natūralius gamtinius veiksnius, todėl šis virsmas turėtų būti įamžintas kaip nauja geologinė epocha.

Karjeros specialistų  metodinio būrelio pasitarimas

Sausio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmasis karjeros specialistų metodinio būrelio pasitarimas ir susitikimas su Tauragės regioninio karjeros centro specialistais.

Šilalės švietimo tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė palinkėjo prasmingo darbo, įdomaus bendradarbiavimo ir gerų rezultatų, padedant mokiniams kryptingai planuoti savo  karjerą.

Karjeros specialistai mokyklose ir švietimo pagalbos tarnyboje pradėjo dirbti tik gruodžio mėnesį, todėl pasitarime aptarė 2022/2023 mokslo metais planuojamas veiklas, bendradarbiavimo bei veiklinimo galimybes.

Tauragės regioninio karjeros centro specialistai pristatė savo veiklą, atkreipė dėmesį į didesnes profesinio veiklinimo paslaugų teikimo galimybes Tauragės apskrityje.

Rajono karjeros specialistų laukia įdomus, nelengvas ir pilnas iššūkių bei naujų patirčių darbas.

Pagerbti švietimo ir kultūros darbuotojai

Sausio 10 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas kasmet organizuojamoje švietimo ir kultūros darbuotojų pagerbimo šventėje už 2022 m. veiklą pagerbė ir apdovanojo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkę Eriką Gargasę už dalijimąsi žiniomis ir išmintimi, norą siekti daugiau ir padaryti geriau, profesionalumą bei gebėjimą rasti geriausią sprendimą.

 

Paskaita TAU klausytojams „Neurografika – virsmo pokytis savyje ir aplinkoje“

Sausio 2-5 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Neurografika – virsmo pokytis savyje ir aplinkoje“. Paskaitos metu lektorė klausytojus supažindino su neurografika. Ši metodika leido dirbti su savo vidiniais išgyvenimais, išlieti savo emocijas ant popieriaus ir pasinerti į sąmonės gelmes.

Mokymai ,,Praktinių užduočių kūrimas su ,,Canva“ programa ir kaip kurti tikslus pagal SMART metodiką?“

Sausio 4 d. Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai dalyvavo mokymuose ,,Praktinių užduočių kūrimas su ,,Canva“ programa ir kaip kurti tikslus pagal SMART metodiką?“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patyriminis mokymas(is) kitose erdvėse“.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos tendencijos, parama mokytojui ir pagalbos specialistui“

Sausio 3-4 d. Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos pedagogai dalyvavo mokymuose ,,Psichikos sveikatos tendencijos, parama mokytojui ir pagalbos specialistui“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje didinimas“.

Edukacinė išvyka

Gruodžio 29 d. Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai vyko į edukacinę išvyką ,,Edukacinių aplinkų kaita, siekiant patirtinio ugdymo kompetencijos stiprinimo“. Tai ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patyriminis mokymas(is) kitose erdvėse“.

Seminaras ,,Aktyvusis vertinimas“

Gruodžio 28 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko seminaras ,,Aktyvusis vertinimas“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio principai mokytojų praktikoje“. Buvo aptariama mokinio „pažymio ir pastangų“ santykis, būdai kaip mokyti vaikus dirbti ne dėl pažymio, o dėl žinojimo. Kaip mokyti, kad mokymasis vaikui taptų patrauklus ir džiugus, kad mokinys ne tik suprastų, už ką ir kodėl buvo vienaip ar kitaip įvertintas, bet kad ir pats mokytųsi vertinti savo mokymosi pažangą.

Sveikinimas

Mokinių ir mokytojų parodos

Šiuo metu pas mus galima pamatyti Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų, atliktų mišria technika, parodą ,,Žiema”, kurios iniciatorė Laimutė Rupšytė, Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė. Taip pat dailės ir technologijos mokytojų kūrybinėse dirbtuvėse kurtais laikrodžiais „Laiko nesustabdysi“

Šilalės trečiojo amžiaus universitetui – 10 metų

Šilalės Trečiojo amžiaus universitetas  gruodžio 21 dieną paminėjo ypatingą progą – dešimties metų jubiliejų. Renginys vyko Šilalės kultūros centre.

Šilalės trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentus pasveikino Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys, Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai Aistė Giedraitienė, Dainius Bergelis, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas Saulius Katkus, Šilalės kultūros centro direktorė Irmina Kėblienė, bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė, muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė, visuomenės sveikatos biuro direktorė Loreta Petkuvienė, Žadeikių seniūnas Faustas Meiženis. Pasveikinti su jubiliejumi atvyko ir Nacionalinės Trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentė Zita Žebrauskienė, kuri išsakė problemas ir lūkesčius, su kuriais susiduria Lietuvoje veikiantys trečiojo amžiaus universitetai.

Šilalės trečiojo amžiaus universitetas įsteigtas Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vadovaujamas direktorei Onai Dabulskienei.

Pirmieji Šilalės TAU studentai – 83 senjorai, kurie mokėsi tik Šilalės mieste. Grupių skaičius plėtėsi, nes daugėjo senjorų – studentų, kurie patikėjo, kad veikla šioje įstaigoje, bendrystė ir galimybė plėsti akiratį gali būti įdomi ir prasminga. Šiais mokslo metais studijas pradėjo 308 klausytojai, kurie mokosi: Laukuvoje, Kaltinėnuose, Kvėdarnoje, Pajūryje, Šilalėje, Žadeikiuose, Upynoje ir Bijotuose. Dauguma šio universiteto lankytojų tęsia savo studijas, tačiau yra tokių, kurie įstaigos duris praveria pirmąjį kartą. TAU veiklą finansuoja Šilalės rajono savivaldybė. Veikla vykdoma bendradarbiaujant su Šilalės visuomenės sveikatos biuru, mokyklomis, kultūros centru.

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė padėkojo TAU klausytojams, svečiams, visiems, kurie prisidėjo prie jubiliejaus organizavimo, Šilalės rajono vadovams, kurie rūpinasi, kad universiteto veiklos būtų finansuojamos.

Savo kūrybos eilės skaitė Šilalės TAU Bijotų grupės studentė Marė Lyda Voroneckaja.

Skambiomis dainomis susirinkusiuosius linksmino IL Senso kolektyvas. Reginio pabaigoje bendravo ragaudami jubiliejinį tortą.

Paskaita TAU klausytojams „Delnų raštai – tai Dievo ženklai žmogui“

Gruodžio 5-8 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Delnų raštai – tai Dievo ženklai žmogui“. Paskaitos metu lektorė klausytojus supažindino su chirologijos mokslu, pagrindinėmis sąvokomis, apibrėžimais. Suteikta žinių apie rankos formos, dydžio ir kitų rankos kriterijų reikšmę žmogaus pažinimui bei pateikta pagrindinių delno linijų ir jų visumos reikšmės.

„Edukacinių aplinkų kaita siekiant ugdymo kokybės  dirbant su įvairių gebėjimų ir galių mokiniais“

Gruodžio 2-3  dienomis  Šilalės suaugusiųjų mokyklos pedagogai vyko į edukacinę išvyką  „Edukacinių aplinkų kaita  siekiant ugdymo kokybės  dirbant su įvairių gebėjimų ir galių mokiniais“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo turinio formavimas orientuotas į vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų socialinių, kultūrinių kompetencijų plėtojimą bei bendradarbiavimo tapatumo jausmo žadinimą“. Išvykos metu aplankė atviras informacines ir sociokultūrines aplinkas Kauno Jono Laužiko mokykloje. Susipažino su erdvių įtaka ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Mokytojai praplėtė kompetencijas apie darbą edukacinėse aplinkose bei jų daromą teigiamą poveikį mokinių ugdymui(si).

Mokymai ,,Pažeidžiamumo ir psichologinio atsparumo tema vadovo, specialisto ir pedagogo darbe“

Lapkričio 24 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko  mokymai ,,Pažeidžiamumo ir psichologinio atsparumo tema vadovo, specialisto ir pedagogo darbe“. Tai  antrasis modulis (ketvirtoji dalis) iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklų darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimas“.

Tai – tęstiniai mokymai, šis buvo  4 kontaktinis susitikimas. Paskutinieji mokymai vyks gruodžio mėnesį.

Lietuviškos – patriotinės dainos festivalis-konkursas  „Marš, marš, kareivėliai!”

„Marš, marš, kareivėliai!”

Lapkričio 23 dieną Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko lietuviškos -patriotinės  dainos festivalis – konkursas „Marš, marš, kareivėliai!“, skirtas Lietuvos  kariuomenės  dienai paminėti. Festivalį gimnazija organizavo kartu su Šilalės meno mokykla ir Šilalės švietimo pagalbos  tarnyba. Renginyje dalyvavo apie 100 dainorėlių iš Šilalės rajono ir  kitų Žemaitijos regiono mokyklų.  Skambėjo lietuvių liaudies, partizanų ir geriausios lietuvių autorių dainos.

Už įsteigtas dovanas organizatoriai dėkoja šventės  rėmėjui – Lietuvos  kariuomenės Tauragės karo prievolės komplektavimo poskyrio seržantui Gedeminui Gedgaudui.

 Festivalio – konkurso idėjos  autorė – Šilalės  meno mokyklos  ir Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus  gimnazijos muzikos mokytoja Dalia Krasauskienė.