Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas

Rugsėjo 21 d. įvyko baziniai savižudybių prevencijos mokymai „Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas“, skirti socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, NO nariams, VS specialistams, priklausomybių konsultantams ir kitų sričių specialistams. Mokymus vedė lektorė ir moderatorė – Europos sertifikuota psichologė Valija Šap.

Pasakų terapijos technikų įvairovė ir jų pritaikymo galimybės profesinėje veikloje

Rugsėjo 17 d., Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje vyko lektorės – psichologės Dalės Daivos Gasparavičiūtės paskaita „Pasakų terapijos technikų įvairovė ir jų pritaikymo galimybės profesinėje veikloje“. Seminaro tikslas – atskleisti pasakų terapijos technikų įvairovę ir pristatyti jų praktinį pritaikomumą, kaip psichologinės korekcijos metodą, darbui su klientais. Seminaras buvo skirtas įvairių sričių specialistams: švietimo įstaigų, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams, NVO ir kt. suinteresuotiems asmenims, dirbantiems su klientais.

Tikybos mokytojų metodinis susitikimas

Rugsėjo 14 d. vyko Šilalės rajono tikybos mokytojų metodinis susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Šilalės rajono dekanas kunigas Saulius Katkus bei Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas mons. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis. Susirinkimo metu aptartas metinis veiklos planas. Katechetikos centro vadovas pateikė aktualiąinformaciją artėjančių seminarų klausimais, analizavo statistinius duomenis.

Dailės mokytojų susitikimas

Rugsėjo 13 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi aktyviai nusiteikęs dailės mokytojų būrelis. Susitikimo metu buvo įgyvendintas  ilgalaikės (40 akad. val. ) programos „Kūrybinės ir meninės raiškos tobulinimas meninio ugdymo procese“ antrasis modulis „Vandens vizualizacija meninio ugdymo procese”. Jo metu Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos dailės mokytoja ekspertė Jolanta Baubkuvienė pasakojo apie vandens vaizdavimo būdus, pasitelkiant šviesos ir formų skirtybių ypatybėmis bei plačią atlikimo techniką.

Pasinaudodama tokiu gausiu menininkų bendruomenės narių dalyvavimu, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė, pasiūlė kurti naują kūrybinę veiklą. Sujungti dailės ir technologijos mokytojų būrelių narius, naujų viešųjų kultūrinių meninių erdvių formavimui urbanistinėje aplinkoje. Planuojama sukurti 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą, kurią įgyvendintų Šilalės rajono dailės ir technologijų mokytojai. Džiaugiamės iniciatyviais ir kūrybingais pedagogais.

Technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

Rugsėjo 9 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie olimpiados vykdymą kontaktiniu ar nuotoliniu būdu bei būsimą veiklą 2021/2022 m. metodinio būrelio pirmininkė Valentina Kinderienė pristatė, kaip Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vykdoma integracija tarp technologijų ir dailės pamokų: mokinių kūrybos darbų parodos žiemos bei pavasarinių švenčių progomis. Pratęsdama šią iniciatyvą Šilalės Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pasiūlė jungtis viso rajono technologijų ir dailės mokytojams į bendrą veiklą, sukuriant 40 akad. val. programą ir ją įgyvendinant. Džiaugiamės pedagogų kūrybiniu nusiteikimu šios idėjos įgyvendinimui bendradarbiauti tarpusavyje.

Istorijos mokytojų metodinio būrelio susitikimas

Rugsėjo 7 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Susitikimo metu daug dėmesio buvo skiriama diskusijai dėl nuotolinio mokymo. iššūkiais ir sunkumais. Kolegės labai džiaugėsi mokytojos Aurelijos Betingienės iniciatyva pasidalinti gerąja patirtimi. Mokytoja sukūrė ilgalaikę programą „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ (40 akad. val.) ir ją įgyvendino rajone. Numatė istorijos mokytojų 2021/2022 mokslo metų darbus ir nutarė ieškoti galimybių sukurti užduočių banką, kuriame būtų kaupiama įvairi medžiaga istorijos pamokoms paįvairinti. Metodinio būrelio pirmininke perrinkta Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Nomeda Kasmauskaitė.

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Rugsėjo 6 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptartos 2021-2022 mokslo metų  veiklos.

Vyko TAU tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Tarybos pirmininke išrinkta Birutė Dačkauskienė, Trečiojo amžiaus universiteto Šilalės grupės klausytoja,  o sekretore – Dalia Petkevičienė, Trečiojo amžiaus universiteto Upynos grupės pirmininkė.

Seminaras „Darbuotojų psichologinio atsparumo didinimas dirbant su vaikais ir paaugliais“

Rugsėjo 2 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Darbuotojų psichologinio atsparumo didinimas dirbant su vaikais ir paaugliais“. Dalyviams buvo padedama atpažinti ne tik universalinius veiksnius, kurie sukelia stresą darbe, konfliktines situacijas, bet ir individualius veiksnius, kurie gali daryti įtaką asmens patiriamam streso lygiui. Geresnis atpažinimas leidžia geriau suvokti, ką kiekvienam reikia keisti. Didelis dėmesys buvo skiriamas psichologinio dalyvių atsparumo didinimui, ugdomas psichologinis dalyvių atsparumas stresą keliančioms situacijoms.

Mokslo ir žinių diena

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms eiti.

ATRANKOS SKELBIMAS

Paskelbta 2021-08-30

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

Pareigybės pavadinimas: psichologas.

Pareigybės lygis – A1.

Darbo krūvis: 1,0 etato.

Atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir kvalifikacijos.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 Reikalavimai pretendentams:

 • psichologinės magistro studijos;
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
 • informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje; reikiamų teisės aktų išmanymas.

Privalumai:

 • gebėjimas dirbti su diagnostinėmis metodikomis (WISC-III-LT, DISC ir panašiomis);
 • patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2021 m. rugsėjo 2 d.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 • Pateikti asmeniškai adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriui.
 • Siųsti elektroniniu paštu: jankauskiene@silsviet.lt

Pretendentų atranka:

 • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį, apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.
 • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 449 700 88.

Konferencija ,,Pozityvių emocijų ir psichologinio atsparumo svarba ugdymo proceso kokybei“

Rugpjūčio 27 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko konferencija „Pozityvių emocijų ir psichologinio atsparumo svarba ugdymo proceso kokybei“. Tai akredituotos ilgalaikės programos (40 akad. val.) ,,Emocinio intelekto lavinimo reikšmė ugdymo proceso tobulinimui“ pirmasis modulis. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Lineta Dargienė. Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė supažindino su pagrindinėmis 2021-2022 mokslo metų naujovėmis. Lektorė mokymo metu dalyviams suteikė žinių apie psichologinio atsparumo, asmeninio motyvavimo šaltinius atskleidžiant stipriąsias puses ir trikdžius. Pateikė žinių apie poreikius, motyvacijos stiprinimo būdus.

Praktikumas ,,Kas iš to?“

Rugpjūčio 26 d. vyko programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ penktas modulis „Kas iš to?“. Praktikumo metu lektorės aptarė inovacijų taikymo kasdienėje darbo aplinkoje naudą. Dalyviai pasidalino savo atradimais, sėkmės istorijomis, patirtimi. Pateikė siūlymus, kaip pritaikyti skaitmeninius kūrybinius įrankius dinamiškoje savo darbo ir mokymosi erdvėje.

Seminaras „Bendravimas su mokiniais video formatu? Kodėl gi ne“

Rugpjūčio 26 d. vyko programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ ketvirtas modulis „Bendravimas su mokiniais video formatu? Kodėl gi ne“. Seminaro metu lektorės aptarė, kaip ir kokią informaciją greičiausiai įsisavina šiuolaikinis mokinys. Diskutuota apie savarankiškų darbų įgyvendinimą auditorijoje, atlikta klaidų bei sėkmės pavyzdžių analizė.

Konferencija

Dailės metodinio būrelio paroda „Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere“ ekspozicija po atviru dangumi

Rugpjūčio 7 d. rajono dailės metodinio būrelio paroda „Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere“ buvo eksponuojama Šilalės miesto šventės metu. Durų ekspozicija spalvingai pasitiko smalsuolius ir visus atvykusius svečius. Atgimusias duris buvo galima apžiūrėti iš abiejų pusių, nes kiekvienoje pusėje skirtingas atvaizdas pasakoja apie skirtingą vasaros, žolės, gėlės, saulės, vėjo pajutimą ir skonį per spalvą bei formą. Labai džiaugiamės iniciatyviais, pozityviais ir be galo kūrybingais rajono dailės mokytojais, kurie nesudvejodami leidosi į meninius švietimo pagalbos tarnybos sumanymus. Paroda dar kurį laiką bus eksponuojama po atviru dangumi prie tarnybos pastato, kas dar neturėjote galimybės pamatyti, užsukite.

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos “Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk” meninės dalies vaikų darbų paroda

Rugpjūčio 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos organizuotos vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos “Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk” meninės dalies vaikų darbų paroda buvo eksponuojama Šilalės miesto šventės metu. Čia buvo galima išvysti mažų žmonių dideles istorijas, nugulusias ant vienos plokštumos, tam, kad sukurtumėme meninę pasaką.

Tarptautinė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“

Liepos 19-23 dienomis vyko Tarptautinė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“, skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti. Stovyklos, kurioje įsikūrė 150 jaunuolių, vadovų, tautodailininkų, edukacinių programų vadovų, lektorių, savanoriųtikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes per mokinių vasaros atostogas, įtraukiant juos į aktyvią etnokultūrinę veiklą, didinančią vaikų ir jaunimo pozityviosios socializacijos veiklų įvairovę, kokybę ir plėtrą, kūrybinio potencialo sklaidą.

Kad stovyklautojai puikiai praleido laiką ir įgijo daug naudingų žinių, įsitikino visi, kurie liepos 22 d. atvyko į jaunimo darbų parodą, klausėsi jų koncerto.

Stovyklos organizatoriai Šilalės rajono kultūros centras ir VšĮ „Etnoklubas“. Vieni iš stovyklos parnerių – Šilalės švietimo pagalbos tarnyba.