Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 22 d. organizavo kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ antrąją dalį, kurioje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“

Rugsėjo 22 d. vyko kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ III dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 22 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ baigiamąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės greitosios medicinos stoties specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Psichologų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 18 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko psichologų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo išrinktas naujas metodinės grupės pirmininkas. Juo tapo Raminta Satkevičiūtė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Susitikimo metu pasidalinta rekomendacijomis ir metodinėmis priemonėmis, aptartos nuotolinio darbo aktualijos. 

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 18 d. organizavo kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ antrąją dalį, kurioje dalyvavo Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 17 d. vyko tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Susitikimo metu Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė pristatė pasikeitusius kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Svečias iš Telšių vyskupijos katechetikos centro mons. Rimantas Gudlinkis atvežė dovanų Šilalės rajonui 100 egz. Šventojo Rašto. Susitikimo metu aptartos aktualios problemos mokykloje, kurios kyla dėl COVID-19 pandemijos.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 16 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Asta Bataitytė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos logopedė, specialioji pedagogė. Buvo diskutuojama apie nuotolinio mokymo(si) problemas, sunkumus, sėkmes. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2020-2021 mokslų metų veiklos planas.

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 11 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo išrinktas naujas metodinės grupės pirmininkas. Juo tapo Valentina Kinderienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos technologijų vyr. mokytoja. Diskutuota apie nuotolinio mokymo(si) patirtas sėkmes, problemas, surastus optimaliausius sprendinius galimiems ateities nuotolinio mokymosi iššūkiams.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 8 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, pasidalinta gerąja patirtimi ir įžvalgomis dėl 2020-2021 mokslų metų.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 3 d. organizavo kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ pirmąją dalį, kurioje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 3 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ I dalį, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų namų specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 3 d. organizavo kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ IV dalį, kuriuose dalyvavo Šilalės greitosios medicinos stoties specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinti psichikos sveikatą.

Su rugsėjo pirmąja!

Konferencija ,,Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“

Rugpjūčio 26 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko konferencija „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė. Renginio metu dalyviams suteikta žinių psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimo srityse.

Kursai „Plaukimo pamokos organizavimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas“

Rugpjūčio 20-21 ir 25 d. vyko kursų „Plaukimo pamokos organizavimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas“ pirmoji dalis, kurioje dalyvavo kūno kultūros mokytojai, plaukimo treneriai. Kursų metu dalyviai susipažino su vandens savybėmis, plaukimo istorija, saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis,  parengiamaisiais pratimais vandenyje, pagrindiniais plaukimo testais. Baseine mokėsi plaukimo būdų technikos, saugių šuolių ir žaidimų vandenyje.

Seminaras ,,Specialistų, dirbančių su klientais, bazinių analizės įgūdžių tobulinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rugpjūčio 25 d. organizavo seminarą „Specialistų, dirbančių su klientais, bazinių analizės įgūdžių tobulinimas“. Seminaro metu dalyviai susipažino su bazinėmis analizės žiniomis, jų įvairove, įtaka sėkmingai komunikacijai ir profesinei veiklai bei šių teorinių žinių praktinėmis pritaikymo galimybėmis.

Konferencija

TAU klausytojų mokslo metų užbaigimo šventė

2020 m. liepos 22 d. Šilalės rajono Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai rinkosi į mokslo metų užbaigimo šventę Šilalės kultūros centre. Šventės metu iškilmingai įteikti trečiojo amžiaus universiteto baigimo pažymėjimai Kaltinėnų, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Šiauduvos, Bijotų ir Upynos grupių klausytojams. 239 universiteto dalyviai sėkmingai užbaigė dviejų metų trukmės neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programą.  Šventėje dalyvavo ir absolventus sveikino klausytojai iš Laukuvos ir Žadeikių grupės, kurie pažymėjimus gaus kitų mokslo metų pabaigoje.

Susirinkusius klausytojus sveikino Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Bartkus ir administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, palinkėjo kūrybinės sėkmės ir sveikatos.

2018 – 2020 m. m. klausytojai rinkosi į užsiėmimus: paskaitas, diskusijas, šventes, išvykas. Paskaitas skaitė įvairių sričių kviestiniai ir vietiniai lektoriai: rašytojai, aktoriai, psichologai, žurnalistai, gydytojai, žolininkai, įvairių sričių dėstytojai ir mokytojai, jogos, aromaterapijos, sveikos gyvensenos žinovai. Klausytojai įgijo naujų žinių ir gebėjimų sveikatos, psichologijos, mokymosi ir kitose srityse. Tačiau svarbiausia, pasak klausytojų, dalyvavimas Trečiojo amžiaus universiteto veikloje sudaro galimybes bendrauti, susitikti vieni su kitais ir prasmingai praleisti laiką.

Mokslo metų pabaigos šventę dainomis papuošė ,,La Forza“ atlikėjos.