„Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Kovo 30 d. vyko nuotoliniai kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ pirmoji dalis, kurioje dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytojai. Kursų metu buvo analizuojamas bendro emocinio klimato įvertinimas, bei aktualių mokyklai problemų psichikos sveikatos srityje identifikavimas ir prioritetų numatymas.

Multidimensinės šeimos terapijos diegimo Lietuvoje nuotolinė konferencija

Kovo 25 d. vyko multidimensinės šeimos terapijos diegimo Lietuvoje nuotolinė konferencija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Konferencijos metu dalyviai iš Norvegijos, Nyderlandų ir Lietuvos pasidalino įrodymais grįstų priemonių taikymo patirtimi dirbant su šeimomis ir sudėtingo elgesio vaikais bei jaunimu, siekiant juos motyvuoti ir padėti įsitraukti į sprendimų priėmimą.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 23 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu analizuota ,,Kompetencijos socialinio ugdymo bendrojoje programoje“. Nagrinėtas mokinio suvokimas, kaip nusakomi artimosios aplinkos socialinio gyvenimo procesai, kaip pripažįstamos ir gerbiamos kitų žmonių individualumas dalyvavimas klasės ar mokyklos bendruomenės gyvenime, siūlomi įvairių konfliktų sprendimo būdai.

Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?

Kovo 18 d. vyko nuotolinis seminaro „Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?” baigiamoji dalis, kurioje dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu teiktas dalyvių grįžtamasis ryšys. Aptarti pokyčiai, atliktas kompetencijų voratinklių palyginimas prieš užsiėmimus ir po jų, išskirtos stipriosios ir silpniausios vietos bei trukdžiai.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 16 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu nagrinėta ,,Kompetencijos gamtamokslio ugdymo bendrojoje programoje“. Analizuota kaip ši kompetencija mokiniams išugdo gebėjimus, kurių reikia pažįstant pasaulį, jį tiriant, bendradarbiaujant su kitais; gebėjimą suvokti įvairią informaciją, ją tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti; gebėjimą taikyti įgytas žinias bei patirtį; gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas; gebėjimą veikti; ugdytis vertybines nuostatas: toleranciją kitiems ir kitokiems, pagarbą gyvybei, įsipareigojimą ir atsakomybę už savo ir kitų gyvybę ir sveikatą, už viską, kas vyksta greta.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Kovo 16 d. vyko mokymų pirmoji dalis ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai. Mokymų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Kovo 12 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu išklausyti pranešimai: Živilės Galinskaitės, VŠĮ Pranciškonų gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės, „Kaip išmokyti mokinius parašyti gerą asmeninį laišką, kad mokytojui būtų malonu taisyti“; Onos Mikašauskienės, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytojos, ,,Internetinių išteklių panaudojimas  anglų kalbos pamokose“.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 9 d. vyko aštuntoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu analizuotos ,,Kompetencijos technologijų ugdymo bendrojoje programoje“. Akcentuota, kad technologijų dalykui skiriama ne mažiau nei 30 proc. mokymo laiko. Susitikimo metu rekomenduota planuojant darbą lanksčiai atsižvelgti į technologijų bendrąsias programas, ypač planuojant užduotis, ugdančias mokinių projektavimo gebėjimus. Kadangi technologijos labai siejasi ir su pasaulio pažinimu bei integruojamosiomis programomis, planuojant technologinį ugdymo procesą, atsižvelgti į mokinių patirtį kitose ugdymo srityse.

Psichologų 10-oji Jubiliejinė mokslinė konferencija ,”Pagalba ugdymo bendruomenei kuriant psichologinę gerovę nuotolinio ugdymo iššūkių metu”

Kovo 5 d. Lietuvos Psichologų Sąjunga (LPS) kartu su Vytauto Didžiojo Universitetu organizavo Švietimo sistemoje dirbančių psichologų 10-ąją Jubiliejinę mokslinę konferenciją ,,Pagalba ugdymo bendruomenei kuriant psichologinę gerovę nuotolinio ugdymo iššūkių metu”, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Įvairių sričių lektoriai iš Lietuvos, Latvijos kalbėjo apie nuotolinio ugdymo COVID-19 pandemijos laikotarpiu iššūkius, sunkumus bei patirtį; psichologinio įgalinimo programas mokykloje; vaikų elgesio ir sunkumų korekciją; karantino patyrimą paauglystėje.

Psichologų metodinis pasitarimas

Kovo 4 d. vyko nuotolinis Šilalės rajono psichologų metodinis pasitarimas. Jo metu pasidalyta įžvalgomis ir patirtimi, kuri gali būti naudinga bei pritaikoma konsultuojant skirtingo amžiaus tarpsnio vaikus.

Respublikinis virtualus konkursas ,,Aš laimingas, kai…“

Vasario mėn. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė ir logopedė organizavo respublikinį virtualų konkursą ,,Aš laimingas, kai…“. Konkurse dalyvavo pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų mokiniai. Ugdytinius konkursui ruošė specialieji pedagogai, logopedai, tėvai/globėjai.

Konkurso tikslas – skatinti ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškumą, lavinti kalbinius gebėjimus, vaizduotę.

Dėkojame konkurso dalyviams. 

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 2 d. vyko šeštoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu analizuota komunikavimo kompetencija. Akcentuota mokinio atsakomybė už pateikiamos informacijos tikslumą ir tikrumą, pagarbą kito žmogaus nuomonei, bendravimo tradicijoms ir rašto kultūrai. Atkreiptas dėmesys į komunikavimo priemonių naujovių taikymą.