Su Šv. Velykomis!

Parama Ukrainai

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas nėra abejingas tam, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje.  Reikšdami savo solidarumą švietimo pagalbos  tarnybos kolektyvo nariai paaukojo 460 Eurų  savo asmeninių lėšų. Už šias lėšas nupirkta medicinos priemonių, vaistų, buitinių prekių, kūdikių maisto, higieninių prekių kūdikiams bei suaugusiems.

Siunta perduota Šilalės kultūros centrui, kuris pasirūpins transportavimu į surinkimo punktą.

Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere

Dailės mokytojas, atsižvelgdamas į vaikų interesus ir jų gyvenimo kontekstą, turi siekti, kad meninė kūrybinė veikla taptų kiekvienam prasminga ir vertinga. Ji sietina su grožio pastebėjimu ir pajutimu, su menine kūryba kaip raiškos priemone, su laisve ir gebėjimu kurti ir išgyventi kūrybos džiaugsmą, kuris patiriamas tik pačiam prisilietus prie kūrybinio proceso, kuriant ir sukuriant džiaugsmą, matomą akimis ir jaučiamą širdimi. Todėl, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, ėmėsi iniciatyvos suburti dailės mokytojus bendram, meniniam tikslui – tapyba ant senoviškų, savo istoriją jau turinčių durų. Šią idėją įgyvendinsime birželio 22 d.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Kovo 12 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu išklausyti pranešimai: Živilės Galinskaitės, VŠĮ Pranciškonų gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės, „Kaip išmokyti mokinius parašyti gerą asmeninį laišką, kad mokytojui būtų malonu taisyti“; Onos Mikašauskienės, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytojos, ,,Internetinių išteklių panaudojimas  anglų kalbos pamokose“.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 9 d. vyko aštuntoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu analizuotos ,,Kompetencijos technologijų ugdymo bendrojoje programoje“. Akcentuota, kad technologijų dalykui skiriama ne mažiau nei 30 proc. mokymo laiko. Susitikimo metu rekomenduota planuojant darbą lanksčiai atsižvelgti į technologijų bendrąsias programas, ypač planuojant užduotis, ugdančias mokinių projektavimo gebėjimus. Kadangi technologijos labai siejasi ir su pasaulio pažinimu bei integruojamosiomis programomis, planuojant technologinį ugdymo procesą, atsižvelgti į mokinių patirtį kitose ugdymo srityse.

Psichologų 10-oji Jubiliejinė mokslinė konferencija ,“Pagalba ugdymo bendruomenei kuriant psichologinę gerovę nuotolinio ugdymo iššūkių metu“

Kovo 5 d. Lietuvos Psichologų Sąjunga (LPS) kartu su Vytauto Didžiojo Universitetu organizavo Švietimo sistemoje dirbančių psichologų 10-ąją Jubiliejinę mokslinę konferenciją ,,Pagalba ugdymo bendruomenei kuriant psichologinę gerovę nuotolinio ugdymo iššūkių metu“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Įvairių sričių lektoriai iš Lietuvos, Latvijos kalbėjo apie nuotolinio ugdymo COVID-19 pandemijos laikotarpiu iššūkius, sunkumus bei patirtį; psichologinio įgalinimo programas mokykloje; vaikų elgesio ir sunkumų korekciją; karantino patyrimą paauglystėje.

Psichologų metodinis pasitarimas

Kovo 4 d. vyko nuotolinis Šilalės rajono psichologų metodinis pasitarimas. Jo metu pasidalyta įžvalgomis ir patirtimi, kuri gali būti naudinga bei pritaikoma konsultuojant skirtingo amžiaus tarpsnio vaikus.

Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 2 d. vyko šeštoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu analizuota komunikavimo kompetencija. Akcentuota mokinio atsakomybė už pateikiamos informacijos tikslumą ir tikrumą, pagarbą kito žmogaus nuomonei, bendravimo tradicijoms ir rašto kultūrai. Atkreiptas dėmesys į komunikavimo priemonių naujovių taikymą.

,,Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje“

Vasario 17 d. vyko nuotolinis seminaras „Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje“, kuriame dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu pateikti pagrindiniai pedagoginio meistriškumo principai: pasirinkimo laisvė, atvirumo, veiklumo, grįžtamojo ryšio esmės atskleidimas per praktinę veiklą. Pateikti pavyzdžiai ir patarimai, kaip juos įgyvendinti pamokoje.

Seminaras ,,VBE, MBE vertinimas ir iššūkiai“

Vasario 22 d. nuotoliniu būdu vyko seminaras ,,VBE, MBE vertinimas ir iššūkiai“, kuriame dalyvavo rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Dalyviai susipažino su bendrųjų programų dokumentais ir standartizuotais reikalavimais valstybinių brandos egzaminų vertinimo dokumentais, pasidalinta gerąją patirtimi.

Psichologų metodinis pasitarimas

Sausio 29 dieną vyko nuotolinis psichologų metodinis pasitarimas, kurio metu aptarti nuotolinių konsultacijų metu taikomi metodai bei jų nauda. 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas

Spalio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko dailės mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Jolanta Baubkuvienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos dailės mokytoja ekspertė. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2020-2021 mokslų metų veiklos planas.

Sveikinimas