PIT veikla

Profesinį informavimą ir konsultavimą reglamentuojantys teisės aktai:

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441204

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (Valstybės žinios, 1997, Nr. 98-2478)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404449

3. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. liepos 4 d. Nr. V-1090/A1-314  (Valstybės žinios, 2012-07-13, Nr. 82-4284) 

4. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO Į S A K Y M A S  DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO STRATEGIJOS IR JOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO 2003 m. lapkričio 19 d. Nr. ISAK-1635/A1-180 Valstybės žinios, 2004 04 17, Nr. 56-1955 

5. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PROFESINIO INFORMAVIMO STANDARTO PATVIRTINIMO 2007 m. kovo 13 d. Nr. ISAK-362; Valstybės žinios, 2007 03 16, Nr. 32-1169


Šilalės švietimo pagalbos tarnybos profesinio informavimo taškas (PIT) – tai akredituota institucija (2007 m. liepos 3 d. Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų direktoriaus įsakymu Nr. R1-155; išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. 207 (2008-03-01)),  kurioje profesinio informavimo paslaugas teikia profesijos patarėjai. PIT-e yra įrengtos laisvos prieigos prie interneto, šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių, sukaupta metodinių leidinių apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes bei kita su profesiniu informavimu susijusi informacija.

Profesijos patarėjai:
► organizuoja PIT veiklą, kaupia, saugo ir tvarko profesiniam informavimui reikalingą informaciją,
► konsultuoja naudodamiesi AIKOS ir kt. informacijos šaltiniais apie profesijų ir darbo pasaulį, profesijų turinį, jų ypatumus ir reikalavimus,
► teikia žinių apie mokymosi ir studijų galimybes LR ir užsienyje,
► padeda susidaryti individualius profesines karjeros planus,
► konsultuoja mokytojus, klasės auklėtojus, profesijos mokytojus apie profesinės karjeros planavimo principus ir metodikas.

Profesijos patarėjo vardas, pavardė

Pareigos

Telefono Nr.

Elektroninis paštas

Birutė Jankauskienė

 Direktorė

 8 449 70088

 birute.jankauskiene@silsviet.lt

Danutė Jakštienė

 Karjeros specialistė

8 449 70088

 karjera@silsviet.lt

Erika Gargasė

 Metodininkė

 8 646 54147

 silalespt@silsviet.lt

Savęs pažinimui

http://www.aikos.smm.lt
Ši svetainė yra AIKOS sistemos sudedamoji dalis ir skiriama švietimo, statistikos ir darbo registruose esantiems duomenims, skirtiems plačiam vartotojų ratui, pateikti internete

http://www.ldb.lt ,  http://www.darborinka.lt
Profesinio kryptingumo testai

http://www.karjera.projektas.lt
Sąvokos; Pažink save; Profesijų pasaulis; Profesijų aprašai; Kur mokytis; Konsultacijos; Literatūra. Karjeros planavimo žingsniai

http://www.karjeroscentras.lt
Testai: “Ieškantiems darbo”, “Ar sugebėtumėte būti vadovu”, “K.Tomo” ir kt.

http://www.cvonline.lt
Tinkamumo darbui testai

http://www.euroguidance.lt
Orientavimas karjerai Lietuvoje ir užsienyje. „Asmenybės testai“, ‚Profesijos testai“, „Tinkamumo darbui testai“, „Testai anglų kalba“.