,,Kaip palaikyti mokinių mokymosi motyvaciją?“

Lapkričio 25 d. vyko nuotolinis seminaras „Kaip palaikyti mokinių mokymosi motyvaciją?“, kuriame dalyvavo Šilalės rajono ugdymo įstaigų pedagogai. Seminaro metu pateikta pavyzdžių, kaip motyvuoti mokinį ir suteikti jam paramą mokymosi procese, kad užtikrinti sėkmingą ugdymo veiklą. Analizuoti mokinius veikiantys motyvai  bei gilintos žinios apie motyvuojančius mokymo metodus.

,,Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymai“

Šių metų lapkričio 18, 19, 20 dienomis Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė dalyvavo mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymų pirmoje dalyje. Mokymuose nagrinėta švietimo kokybės samprata, analizuoti mokyklos veiklos kokybės

įsivertinimą reglamentuojantys teisės aktai, aktualios Švietimo įstatymo ir Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. nuostatos, analizuota Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija bei Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika,

rodiklių sistema. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas kokybinių tyrimų prieigai koncentruojantis į veiklos ir atvejo tyrimų strategijas, suteikta žinių apie empirinių tyrimų vidinę loginę struktūrą ir jos atskirus komponentus, atliekamų matavimų kokybės kriterijus.

Praktinio darbo metu analizuojami konkretūs praktikos pavyzdžiai ir situacijos, modeliuojami tyrimų fragmentai praktiškai išbandant konkrečius duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus.

Psichologų metodinis pasitarimas

Lapkričio 19 dieną vyko nuotolinis psichologų metodinis pasitarimas, kurio metu aptarti psichologo darbo organizavimo nuotoliniu ar mišriu būdu aspektai ir šiuo metu kylantys iššūkiai. Dalintasi gerąja patirtimi, kuri padeda pamatyti naujas galimybes dėl pagalbos mokiniams teikimo karantino metu.

,,Emocinė sveikata gyvenimui“

Lapkričio 16 d. vyko nuotolinis seminaras „Emocinė sveikata gyvenimui“, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Mokymų  metu analizuotas intelekto koeficiento ir emocinio intelekto santykis. Smegenų struktūros analizė leido geriau suprasti tam tikrus žmogaus elgsenos  modelius. Akcentuota, kad emocinis komponentas labai svarbus žmogaus veiklai.

„Mokinių ugdymo(si) organizavimo iššūkiai taikant nuotolinį mokymą(si)“

Lapkričio 10 d. vyko nuotolinė Lietuvos švietimo centrų konferencija „Mokinių ugdymo(si) organizavimo iššūkiai taikant nuotolinį mokymą(si)“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Renginio metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, įžvalgomis ir patarimais taikant nuotolinį mokymą (si).

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru lapkričio 10 d. organizavo nuotolinį kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ ketvirtąją dalį, kurioje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru lapkričio 5 d. organizavo nuotolinį kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ baigiamąją dalį, kurioje dalyvavo Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.