,,Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymai“

Šių metų lapkričio 18, 19, 20 dienomis Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė dalyvavo mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymų pirmoje dalyje. Mokymuose nagrinėta švietimo kokybės samprata, analizuoti mokyklos veiklos kokybės

įsivertinimą reglamentuojantys teisės aktai, aktualios Švietimo įstatymo ir Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. nuostatos, analizuota Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija bei Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika,

rodiklių sistema. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas kokybinių tyrimų prieigai koncentruojantis į veiklos ir atvejo tyrimų strategijas, suteikta žinių apie empirinių tyrimų vidinę loginę struktūrą ir jos atskirus komponentus, atliekamų matavimų kokybės kriterijus.

Praktinio darbo metu analizuojami konkretūs praktikos pavyzdžiai ir situacijos, modeliuojami tyrimų fragmentai praktiškai išbandant konkrečius duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus.