Mokytojų profesinis tobulėjimas bendrųjų programų atnaujinimo kontekste

Spalio 24-25 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko 2 dienų Lietuvos švietimo centrų darbuotojų konferencija „Mokytojų profesinis tobulėjimas bendrųjų programų atnaujinimo kontekste“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Jos metu buvo nagrinėjama šiai dienai aktuali tema ,,Bendrųjų programų atnaujinimas: ko ir kaip sieksime kartu” . ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja, dr. Loreta Žadeikaitė kalbėjo apie Ugdymo turinio atnaujinimo gaires bei laukiamus naujus ES ir Erasmus projektus, skirtus švietimo įstaigų materialinės bazės stiprinimui bei ugdymo kokybės gerinimui. Pranešėjas Robertas Dargis, LPK prezidentas, skaitė pranešimą ,,Mokytojas 4.0 – kas tai?”, kuriame atsispindėjo kaip švietimas su verslu yra neatsiejamos sritys, kad reikia bendradarbiauti, tik tada paruošime Lietuvai reikalingus specialistus, kurie baigę mokslus ir įgiję specialybę pasiliks Lietuvoje, o darbdaviai galės jiems užtikrinti patrauklų darbą ir gerą darbo užmokestį.

Nacionalinės švietimo agentūros mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkas Gražvydas Kazakevičius supažindino su naujai įvedamu kokybės krepšeliu, siekiant sudaryti prielaidas ugdymo kokybės gerinimui, sumažinant ugdymo kokybės skirtumus tarp savivaldybių, suteikiant konsultacinę ir finansinę pagalbą silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms. Kartu siekiama palaikyti „geros mokyklos požymių raišką“ turinčių mokyklų lygį, sudarant sąlygas tokioms mokykloms dalintis patirtimi su silpnesnėmis.